ایرانی هل وقتی تهدید می کنند تهدیدشان را عملی می کنند

رئیس پیشین موساد: ایرانی ها وقتی تهدید می کنند تهدیدشان را عملی می کنند به نقل از جروزالم پست، رئیس پیشین سازمان جاسوسی موساد خواستار جدی گرفتن تهدیدات ایران شد.دانی یاتوم یک روز پس از حمله هوایی و دو متحد اروپایی اش به ، هشدار داد باید خود را برای رویارویی احتمالی با ایران آماده کند. وی تاکید کرد: «ما در مسیر تقابل با ایران قرار گرفته ایم. امیدوارم این مسئله هرگز به رویارویی مستقیم ما منتهی نشود. آنها ما را به حمله به اه و نیروهایشان متهم کرده اند.»رئیس پیشین موساد ادامه داد: به نظرم باید تهدیدات آنها را کاملا جدی بگیریم. تجربه های قبلی و شناختی که از ایرانی ها دارم به من می گویند زمانیکه آنها تهدید می کنند، تهدیدشان را عملی می کنند.دانی یاتوم همچنین از حمله هوایی ، انگلیس و فرانسه به به عنوان اقدام نمادینی یاد کرد که هیچ اهمیت استراتژیکی نداشت. به گفته او، این حمله مانند "قطره ای در اقیانوس" بود.
1- برنامه ریزی کن وقتی دیگران بازی می کند . 2- مطالعه کن وقتی دیگران خوابند . 3- تصمیم گیری کن وقتی دیگران تعلل می کنند . 4- آماده سازی کن وقتی دیگران استراحت می کنند . 5- شروع کن وقتی دیگران به تعویق می اندازند . 6- کار کن وقتی دیگران در حال آرزو هستند . 7- ذخیره کن وقتی دیگران تباه می کنند . 8- گوش کن وقتی دیگران صحبت می کنند . 9- لبخند بزن وقتی دیگران اخم میکنند . 10- ستایش کن وقتی دیگران نکوهش می کنند . 11- سماجت کن وقتی دیگران ناامید شده اند . موفق باشید
بچّه ها می آموزند آن طوری باشند که زندگی می کنند. بچّه ها ... وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگ جو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحّم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحّم داشته باشند. وقتی با تمسخُر زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. امّا ... اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با ﺗﺄیید زندگی کنند با هدف زندگی را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع ازحقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبّت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.
بچّه ها می آموزند آن طوری باشند که زندگی می کنند. بچّه ها ... وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگ جو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحّم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحّم داشته باشند. وقتی با تمسخُر زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. امّا ... اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با ﺗﺄیید زندگی کنند با هدف زندگی را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع ازحقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبّت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.
رئیس هیات موسس آزاد ی گفت: تهدید امریکا علیه جدید نیست و بدانند استوانه منطقه است. اگر نبود الان توسعه داشت ولی نماد مقاومت است و حامیان را تهدید می کنند.
ک ن وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمس زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.

ک ن وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمس زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.
من پنج خصلت را از بچه ها دوست دارم: 1- بچه ها گریه می کنند،خواسته هایشان را با گریه بیان می کنند.(تخلیه می کنند) 2- بچه ها با خاک بازی می کنند .(بی ریا و خاکی هستند) 3- بچه ها با هم دعوا می کنند ، ولی از هم کینه ای ندارند.(زود آشتی می کنند) 4- بچه ها ذخیره اندوزی ندارند.(غصه فردا را نمی خورند) 5- بچه ها هم آباد می کنند و هم اب می کنند.(وابستگی ندارند) .
من پنج خصلت را از بچه ها دوست دارم: 1- بچه ها گریه می کنند،خواسته هایشان را با گریه بیان می کنند.(تخلیه می کنند) 2- بچه ها با خاک بازی می کنند .(بی ریا و خاکی هستند) 3- بچه ها با هم دعوا می کنند ، ولی از هم کینه ای ندارند.(زود آشتی می کنند) 4- بچه ها ذخیره اندوزی ندارند.(غصه فردا را نمی خورند) 5- بچه ها هم آباد می کنند و هم اب می کنند.(وابستگی ندارند)
همه می دانند حمایت از کالای ایرانی خوب است اینگونه نیست که بعضی ها فکر می کنند
آقای فلانی ...... خیلی خبره و نخبه هستند نه این را همه می دانند و این کار روزی عملی خواهد شد که خود مسئولین شروع کنند به مصرف کالای ایرانی و در ازای مصرف کالای ایرانی
بر همه پاداش داده شود ادامه مطلب
خارجه کشورمان تاکید کرد: مستبدان حامی ترور تهدید می کنند که نبرد را به خاک ما می کشانند. مزدوران آنها هم به آنچه اربابانشان بیش از همه از آن نفرت دارند حمله می کنند: جایگاه دموکراسی.
باید اینجا حرم درست کنند
چار تا مثل هم درست کتتد

با حسن سزاوار است
چند باب الکرم درست کنند

با طلا دور مرقد سجاد
بیتی از محتشم درست کنند

به تولای باقر و صادق
صحن دارالقلم درست کنند

نزد ام البنین نمادی از
مشک و دست و علم درست کنند

"دودمه" نه در این مکان باید
شاعران "چاردم" درست کنند

با کریمان "کریم خانی"ها
قطعه ی "آمدم" درست کنند

دورگنبد چهار گلدسته
ولی از داغ خم درست کنند

کاش هرجیز را نمی سازند
کوچه را دست کم درست کنند

کوجه را در ادامه ی طرح ِ
از حرم تا حرم درست کنند..
ایرانی ها با به جان یدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای تی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدان های خود را با تی ها و شلوارهایی پر کنند که قیمتشان پایین تر از اجناس مشابهی است که در ایران یداری می کنند.
وقتی ک ن درخواستی دارند و یا والدین آنها را مجبور به انجام عملی برخلاف میل شان می کنند، لجباز می شوند، اگر انتظارات والدین از ک ن منطقی باشد و وظایف ساده و آسانی برای آنها تعیین کنند، ک ن نیز همکاری می کنند و رفتاری مطلوب نشان می دهند.
باید غبار صحن تو را طوطیا کنند « آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند» هو هوی باد نیست که پیچیده در رواق خیل ملائکند رضا یا رضا کنند بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد ما شاعرت شدیم که مارا سوا کنند «هر گز نمیرد آنکه دلش» جلد مشهد است حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند هر به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت او را به درد کرببلا مبتلا کنند دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط با یک نگاه گوشه ی چشمت دوا کنند از آن حریم قدسی ات آقای مهربان «آیا شود که گوشه ی چشمی به ما کنند»
به تحرکات دو، سه روزگذشته توجه کنید، وقتی که یک سخنرانی به هم می خورد چه جنجالی ب ا می کنند و تع ری مثل «چماق به دست ها»، «نیروهای سرخود» و ... را مطرح می کنند اما اگر بهترین جوانان این مملکت توسط بدترین رفتارهای ی شهید و مجروح شوند، در رسانه هایشان حتی به این موضوع اشاره هم نمی کنند و حتی به لحاظ حرفه ای نیز آن خبر را منتشر نمی کنند.
هوش ایرانی ..... سه نفر یی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک کنفرانس می رفتند. در ایستگاه قطار سه یی هر کدام یک بلیط یدند، اما در کمال تعجب دیدند که ایرانی ها سه نفرشان یک بلیط یده اند..... یکی از یی ها گفت: چطور است که شما سه نفری با یک بلیط مسافرت می کنید؟ یکی از ایرانی ها گفت: صبر کن تا نشانت بدهیم . همه سوار قطار شدند. یی ها روی صندلی های تعیین شده نشستند، اما ایرانی ها سه نفری رفتند توی یک تو و در را روی خودشان قفل د. بعد، کنترل قطار آمد و بلیط ها را کنترل کرد. بعد، در تو را زد و گفت: بلیط، لطفا! بعد، در تو باز شد و از لای در یک بلیط آمد بیرون، قطار آن بلیط را نگاه کرد و به راهش ادامه داد. یی ها که این را دیدند، به این نتیجه رسیدند که چقدر ابتکار هوشمندانه ای بوده است . بعد از کنفرانس یی ها تصمیم گرفتند در بازگشت همان کار ایرانی ها را انجام دهند تا از این طریق مقداری پول هم برای خودشان پس انداز کنند. وقتی به ایستگاه رسیدند، سه نفر یی یک بلیط یدند، اما در کمال تعجب دیدند که آن سه ایرانی هیچ بلیطی ن یدند. یکی از یی ها پرسید: چطور می خواهید بدون بلیط سفر کنید؟ یکی از ایرانی ها گفت: صبر کن تا نشانت بدهم. سه یی و سه ایرانی سوار قطار شدند، سه یی رفتند توی یک تو و سه ایرانی هم رفتند توی تو بغلی یی ها و قطار حرکت کرد. چند لحظه بعد از حرکت قطار یکی از ایرانی ها از تو بیرون آمد و رفت جلوی تو یی ها و گفت: بلیط ، لطفا !!!
بعضی از داروها باعث بی حالی و حتی کرختی سالمند می شوند. سالمندانی که از چنین داروهایی استفاده می کنند نباید رانندگی کنند یا کارهای حساسی که نیاز به دقت زیاد دارد، انجام دهند، حتی هنگام بالا و پایین رفتن از پله نیز باید دقت کنند.
با وجود اینکه تجربه سفرهای هوایی بسیار لذت بخش و پرهیجان است اما خطراتی همچون سقوط، هواپیما ربایی و یا مصرف خوراکی های مانده وجود دارد که سبب آسیب رسانی به افراد می شود. وقتی در هواپیما هستید این بیماری ها شما را تهدید می کنندکارشناسان در جدیدترین تحقیقات خود دریافته اند استشمام هوای درون ک ن هواپیما می تواند به سلامت خلبان، کادر پرواز و مسافران آسیب برساند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رئیس جمهور در مراسم گشایش 10 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گفت: یی ها دیگران را وقیحانه با سلاح های جدید اتمی تهدید می کنند و از صلح می گویند.
من پنج خصلت را از بچه ها دوست دارم:

الف- بچه ها گریه می کنند،خواسته هایشان را با گریه بیان می کنند.(تخلیه می کنند)

ب- بچه ها با خاک بازی می کنند .(بی ریا و خاکی هستند)

ج- بچه ها با هم دعوا می کنند ، ولی از هم کینه ای ندارند.(زود آشتی می کنند)

د- بچه ها ذخیره اندوزی ندارند.(غصه فردا را نمی خورند)

ه- بچه ها هم آباد می کنند و هم اب می کنند.(وابستگی ندارند)
من پنج خصلت را از بچه ها دوست دارم:

الف- بچه ها گریه می کنند،خواسته هایشان را با گریه بیان می کنند.(تخلیه می کنند)

ب- بچه ها با خاک بازی می کنند .(بی ریا و خاکی هستند)

ج- بچه ها با هم دعوا می کنند ، ولی از هم کینه ای ندارند.(زود آشتی می کنند)

د- بچه ها ذخیره اندوزی ندارند.(غصه فردا را نمی خورند)

ه- بچه ها هم آباد می کنند و هم اب می کنند.(وابستگی ندارند)
قه پوشان به وجود تو مباهات کنند
ذکر خیر تو در آن سوی سماوات کنند

پارسایانِ سفرکرده به آفاق شهود
در نسیم صلوات تو مناجات کنند

پیش آیینۀ پیشانی تو هر شب و روز
ماه و خورشید تقاضای ملاقات کنند

پی به یک غمزۀ اشراقی چشمت نبرند
گرچه صد مرحله تحصیل اشارات کنند

بعد از این، حکمتیان نیز به سر فصل حیات
عشق را با نفس سبز تو اثبات کنند

قدسیان چون ز تماشای تو فارغ گردند
عطر انفاس تو را هدیه و سوغات کنند

بعد از این شرط نخستین سلوک این باشد
که خط سیر نگاه تو مراعات کنند

#زکریا_اخلاقی
نزدیک بجنورد زندگی می کنند و بیش از ۶۰۰ نفر نیستند. خیلی وقت است که بخشی از زمین های کشاورزی شان را از دست داده اند و حالا هم یک گاز سمی تهدیدشان می کند.
از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشن های زمستانی ات کنند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که،بارانی ات کنند یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می برند که زندانی ات کنند ای گل گمان مبر به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که ی ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند.....
بهداشت گفت: برخی افراد می گویند که چرا علیه ما تبلیغ می کنید در حالی که رفتار شما، تبلیغ بر علیه خودتان است و وقتی یک خبرگزاری را در اختیار دارید که سراپا دروغ و تهمت و متهم ت ایران است، ممکن است که مردم سکوت کنند و شاید بترسند و یا تقیه کنند اما مردم در روز موعود، اراده خود را حاکم می کنند.
جمعی نشسته اند که زندانی ام کنند سرگرم نان گرم مسلمانی ام کنند وقتی که گوشت به جانم دوید زود عیدضحی گرفته و قربانی ام کنند آبی بیاورند و برند آبروی من دلخوش به زرق و برقی مهمانی ام کنند بیزارم از نگاه انی که خواستند اصلم زمن گرفته و ایرانی ام کنند دنبال جمعی ام که طریقت نشان دهند آتش به کف نهاده و طوفانی ام کنند یک اقرئی بخوانم و با یک اجابتی سلطان جاه و ملک سلیمانی ام کنند چشمی نشان دهند و به یک گوشه منظری بی باده مست و لایق حیرانی ام کنند نصرانی و یهود و خلیلی کنند و دور از معصیت پرستی ی ام کنند دستی برآرم و به اجابت خوشم که تا از اهلبیت خوانده و سلمانی ام کنند از گفته ها به مصرعی توبه کنم که کاش از خود بریده «یار اسانی ام» کنند
از باغ میبرند چراغانی ات کنند تا کاج جشن های زمستانی ات کنند پوشانده اند صبح تو را ابر های تار تنها به این بهانه که بارانی ات کنند یوسف،به این رها شدن از چاه دل مبند این بار میبرند که زندانی ات کنند ای گل گمان نکن به شب جشن میروی شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که ی ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند (فاضل نظری)
ک ن وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمس زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.
صحبت های یکشنبه شب احسان علیخانی آتش را روشن کرد و هواداران محسن چاوشی با ناسزا به صفحه مجری «سه ستاره» هجوم بردند. این آ ین بار نخواهدبود. محسن زنده نمی خواند، بعضی ها ایراد می گیرند و چاوشیست ها تهدید می کنند.
معاون رئیس ستاد انگلیس اعلام کرد که تهدید گروه های تروریستی در افغانستان به این کشور محدود نمی شود بنابراین کشورهای همسایه و منطقه با ت کابل همکاری کنند.
رحمی قرار نیست که بر پیکرش کنند پس تیغ می کشند که زخمی ترش کنند از آب چون مضایغه د آمدند سیراب از سراب دم خنجرش کنند هی می زنند و باز نفس می کشد حسین راهی نمانده است مگر بی سرش کنند گفت این خداست پیش من از او حیا کنید مقتل شلوغ بود و نشد باورش کنند خنجر اثر نکرد به حنجر قرار شد مقتول یک جسارت زجر آورش کنند با کینه سنگ بر دل آئینه اش زدند تا که هزار تکه علی اکبرش کنند وقتی به پیرهنش چشم داشتند امکان نداشت رحم به انگشترش کنند