بازداشت بقایی امروز یا فردا دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده است

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم دادگاه در خصوص پرونده حمید بقایی صادر و امروز به متهمان ابلاغ شد.
آ ین جلسه دادگاه حمیدبقایی، دادگاه تجدیدنظر سعیدمرتضوی و محاکمه غی محمودرضا خاوری فردا برگزار می شود.
حمید بقایی معاون اجرایی ت دهم امروز یکشنبه در پی احضار به دادگاه بازداشت شده است.
قاضی یک دادگاه در اسپانیا حکم بازداشت «کارلوس پیگدمون» برکنار شده منطقه خودمختار کاتالونیا را صادر کرد.
دادگاه عراق طی حکمی دستور بازداشت « رت رسول» معاون «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان را صادر کرد.
" قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان "
مصطفی عباسی
قرار بازداشت موقت دادگاه تجدیدنظر استان:
الف)قطعی است
ب)در شعبه هم عرض قابل اعتراض است
ج)تنها از سوی متهم قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است
د)مطلقا ظرف ده روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.»
پاسخ ما به سوال: قطعی است.
نظر جناب آقای کلانتری: با توجه به ماده ۳۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مصوب ۱۳۷۸ چه استدلالی مبنی بر قطعی بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان وجود دارد؟
به نظر حقیر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.»
پاسخ ما به نظر آقای کلانتری:
اگر مطلب شما ناظر به سوال چهار گزینه ای جناب "حمید" و پاسخ ماست. در این صورت باید بگویم؛ سوال جناب حمید به قرار بازداشت موقت دادگاه تجدیدنظر استان اشاره دارد نه قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان و بین این دو تفاوت بسیار است.
در صورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان(موضوع ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)، با استنباط از مواد مختلف همان قانون، چنین قراری _ همانگونه که در پاسخ به سوال حمید هم قید گردید _ قطعی است.
اما در مورد قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان و قابل اعتراض بودن یا نبودن آن و مرجع تجدیدنظر نسبت به آن، باید بگویم؛ بنده معتقد به قابل اعتراض بودن این قرار بوده اما مرجع رسیدگی به اعتراض را برخلاف شما و بسیاری دیگر _ با توجه به توضیحات بعدی _ دادگاههای تجدیدنظر استان می دانم.
در خصوص قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان و نیز مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار آن دادگاه دو دیدگاه مطرح است و دیدگاه سومی که این حقیر به آن اعتقاد دارم؛
دیدگاه اول: برخی معتقدند قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان با استناد به ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که طی آن آمده است: « ... حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» قابل اعتراض می باشد و مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور می دانند با این توجیه و استدلال که اعتراض به تصمیمات و آراء هر دادگاهی در دادگاه بالاتر و مافوق انجام می گیرد و چون دادگاه کیفری استان در زمره دادگاههای تجدیدنظر است لذا اعتراض به قرار بازداشت موقت باید در دادگاه مافوق تجدیدنظر یعنی دیوان عالی کشور به عمل می آید.
دیدگاه دوم(رویه اغلب محاکم کیفری استان): برخی دیگر بر این باورند که قانون در خصوص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان ت است. از نگاه این گروه مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری نمی توانند مستند قانونی قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان تلقی گردند، زیرا در ماده ۳۳ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار بازداشت موقت دادگاه تجدیدنظر اعلام شده است، همین امر موید آن است که قرارهای بازداشت موقت توسط دادگاه عمومی یا انقلاب صادر می شوند و بدیهی است که منظور قانونگذار از قرار بازداشت موقت در ماده ۳۷ همان قانون _ که به دنبال ماده ۳۳ آمده است _ قرار بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است و از این ماده نمی توان قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان را _ که در زمره دادگاههای تجدیدنظر قرار می گیرند _ استنباط نمود. به همین جهت ایشان قرار دادگاه کیفری استان را قطعی می دانند، البته نظریه اداره حقوقی را نیز موید نظر خویش قرار می دهند.(۱)
دیدگاه سوم: ما هر دو دیدگاه را به دلایلی دارای اشکال دانسته و ایراد عمده هر دو دیدگاه را در عدم شناخت ماهیت و جایگاه واقعی دادگاه کیفری استان می دانیم.
نکته مغفول در دو دیدگاه این است که هر چند دادگاه کیفری استان به دنبال اختصاص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به وجود آمده اند اما نباید تصور کرد این دادگاه در زمره دادگاههای تجدیدنظر است. دادگاه کیفری استان از نظر نوع و ماهیت در زمره دادگاههای عمومی هستند که به جرایم خاص رسیدگی می کنند و در کنار دادگاههای عمومی جزایی _ که به دیگر جرایم رسیدگی می کنند _ قرار می گیرند. لذا دادگاه کیفری استان از نوع دادگاههای بدوی و عمومی است، برخلاف دادگاههای تجدیدنظر که نه بدوی اند و نه عمومی.
بنابراین اگر عمومی بودن دادگاه کیفری استان را بپذیریم در این صورت قرار بازداشت موقت صادره از سوی این دادگاه را می توانیم مشمول مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب دانسته و قابل تجدیدنظر بدانیم. در این صورت مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان دادگاه تجدیدنظر است نه دیوان عالی کشور، زیرا هم در این خصوص نص قانونی وجود دارد(ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی) و هم اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری استان به نوعی مافوق تلقی می شود.
پذیرش دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان با این ایراد مواجه است که در موضوع مطروحه علاوه بر اینکه در خصوص قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان باید مستند قانونی وجود داشته باشد، در مورد مرجع تجدیدنظر هم بایستی نص قانونی موجود باشد. در حالیکه در مواد قانونی ذکری از صلاحیت دیوان در این باره به میان نیامده است. لذا اعتقاد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان از نظر ما نمی تواند محمل قانونی داشته باشد.
پی نوشت:
۱- نظریه ۸۲/۲/۳۱- ۷/۱۱۶۸اداره حقوقی قوه قضاییه : « در مورد قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان قانون احیا دادسرا در این زمینه ت بوده ...... لذا قرار بازداشت موقت اگر از سوی این دادگاه صادر شود قطعی است».

بقایی صبح امروز (شنبه) - ۲۱ بهمن ماه - در سومین جلسه رسیدگی به پرونده اش در دادگاه تجدیدنظر حاضر شد.
دادگاه مبارزه با فساد پا تان حکم بازداشت قابل تبدیل به وثیقه نواز شریف، نخست برکنار شده این کشور را درخصوص دو پرونده مرتبط با افشای اسناد پاناما صادر کرد. این حکم پس از آن صادر شد که شریف در دادگاه رسیدگی به دو پرونده حاضر نشد.
قاضی یک دادگاه در اسپانیا حکم بازداشت «کارلوس پیگدمون» برکنار شده منطقه خودمختار کاتالونیا را صادر کرد.
چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی معاون اجرایی رئیس ت دهم چهارشنبه ۲۵ بهمن در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر به همراه مهران عبدالله پور م ع اش آغاز شد.
به گفته حمید بقایی جلسه بعدی دادگاه فردا برگزار می شود.
هفتمین و آ ین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی در شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد.
دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت «انیس کانتر»، بسکتبالیست ترکیه ای تبار اتحادیه ملی بسکتبال را به اتهام مخالفت با اردوغان صادر کرد.
همشهری آنلاین: محمود و اسفندیار رحیم که برای شرکت در دادگاه حمید بقایی به محل دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده بودند، پس از آنکه مسئولان مربوطه به آنها اجازه شرکت در جلسه دادگاه را ندادند، محل این دادگاه را ترک د.

حمید بقایی معاون اجرایی ت دهم روز یکشنبه در پی احضار به دادگاه بازداشت شده است.

حمید بقایی
حمید بقایی مدعی شد دادگاه او را به ۶۳ سال حبس محکوم کرده است.  حمید بقایی دقایقی پیش در کانال تلگرامی خود مدعی شد، دادگاه برای او حکم حبس 63 ساله صادر کرده است.
مهر نوشت: دادگاه مبارزه با فساد پا تان حکم بازداشت خزانه داری این کشور را صادر کرد.
حمید بقایی به همراه مهران عبدالله پور م ع اش برای حضور در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش، وارد دادگاه تجدیدنظر استان تهران شد.
احتمال می رود دادگاه تجدیدنظر امروز ( ) حکم نهایی خود درباره حکم دادگاه بدوی سیاتل برای تعلیق دستور ضدمهاجرتی ترامپ را صادر خواهد کرد، پس از آن انتظار می رود که کاخ سفید دادگاه عالی را نیز وارد ماجرا سازد.
دادگاه مبارزه با فساد پا تان حکم بازداشت خزانه داری این کشور را صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده نیز گفت: برای ٨ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و این در حالی است که الان ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مدیران تلگرامی بازداشت شده نیز گفت: برای ٨ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته و این در حالی است که اکنون ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند.
رئیس گروه تجاری سامسونگ کره جنوبی، امروز روز طولانی را در دادگاه پشت سر خواهد گذاشت، زیرا دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا وی باید به اتهام اء در پرونده رسوایی فسادی که ت کره جنوبی را درگیر کرده بازداشت شود یا نه.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: حکم دادگاه در خصوص پرونده حمید بقایی صادر و روز جاری به متهمان ابلاغ شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده حمید بقایی فردا صبح ( 25 مهرماه) برگزار می شود.
تسنیم نوشت:رئیس گروه تجاری سامسونگ کره جنوبی، امروز روز طولانی را در دادگاه پشت سر خواهد گذاشت، زیرا دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا وی باید به اتهام اء در پرونده رسوایی فسادی که ت کره جنوبی را درگیر کرده بازداشت شود یا نه.
دادگاه جمهوری چک دستور «صالح مسلم» را که پیشتر در پراگ بازداشت شده بود، صادر کرد.
شفقنا- دستگاه قضایی فرانسه حکم بازداشت خواهر ولیعهد سعودی را صادر کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد دستگاه قضایی این کشور حکم بازداشت حسه بنت سلمان، خواهر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را به این دلیل که محافظ شخصی اش در سال ۲۰۱۶ یک کارگر را در آپارتمانش در پاریس کتک زده بود، صادر […]
دادگاه عالی اسپانیا دستور بازداشت دو تن از روسای سازمان های ج طلب کاتالونیا را صادر کرده است.
بقایی بازداشت و روانه زندان شد  دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت و معرفی حمید بقایی به زندان اوین برای اجرای حکم خبر داد. در این اطلاعیه آمده است؛ پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم چنین ابلاغ حکم صادره، مأموران پلیس روز (22 اسفند ماه) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام د و بقایی به زندان معرفی شد. دادستانی تهران متعاقباً در مورد مفاد حکم صادره جداگانه اطلاع رسانی خواهد کرد. انتهای پیام/
بازداشت ستاره فوتبالبازداشت ستاره فوتبال , یک ستاره سرشناس فوتبال به خاطر کتک زدن همسرش به دادگاه خانواده کشانده شد.بازداشت ستاره فوتبال این بازیکن که به شدت پرخاشگر است، حدود دو سال قبل سر همسر خود هوو می بردبه طوریکه زندگی اش تا مرز طلاق پیش می رود و به خاطر گذشت همسر همه چیز به شرایطعادی برمی گردد اما از همان زمان این بازیکن دست بزن پیدا کرده و همسرش را کتک می زند.همسر این بازیکن اخیرا از او به دادگاه شکایت کرده و با نشان دادن آثار کبودی روی سر، صورت، بازو و پهلوهایش خواهان ج یک طرفه از همسر خود شده و دادگاه هم این فوتبالیست را احضار کرده و او حالا با قرار وثیقه آزاد است تا نوبت دادگاه شان بشود! 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
امروز دادگاه مرتضوی،بقایی و خاوری برگزار شد اما به غیر از دادگاه خاوری که به صورت غی برگزار شد، متهمان دیگر نیز در جلسه دادگاه حاضر نشدند.