تعبیر خواب امپراطور

تعبیر خواب حرف ه تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف و تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف گ تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف ی تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف م تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف ک تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف ن تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تعبیر خواب حرف ق تعبیر خواب دانیال نبی (ع) ، تعبیر خواب جعفرصادق (ع) ، تعبیر خواب یوسف نبی (ع) ، تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبیر خواب خالد اصفهانی ، تعبیر خواب محمد بن سیرین ، تعبیر خواب ابراهیم کرمانی ، تعبیر خواب جابر مغربی ، تعبیر خواب عبد الله ابن عباس ، تعبیر خواب حافظ ، تعبیر خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبیر خواب تام چت ویندرا ، تعبیر خواب لوک اویتنهاو ، تعبیر خواب زیگموند فروید ، تعبیر خواب آنلی بیتون ، تعبیر خواب لیلا برایت ، تعبیر خواب جی اچ میلر ، تعبیر خواب هانس کورت ، تعبیر خواب خالد بن علی بن محد العنبری و کتاب سرزمین رویاها. برای مشاهده لیست تعبیر خواب به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
تسلیمتم این بار بسه تمومش کن بسه نجنگ با من دلو اسیرش کن تسلیم شدم این بار تسلیم احساسم تسلیم یه ادم که من خودم ساختم یه امپراطور شد بتی که من ساختم ازش بدم میاد از عشقی که داشتم امپراطور من دنیامو ویرون کرد عشق پر احساسو زندون بی روح کرد چقد میشه ادم بتونه اروم شه وقتی توو زندونه با عشق هم اغوش شه چقد گریه واسه نبودن احساس امپراطور من یه ادم خودخواس
رویای امپراطور آنلی بیتون می گوید: ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده: شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید . شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید . با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید . لینک تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ و یا لینک گول سایت تعبیر خواب امپراطور , تعبیر خواب پادشاه , تعبیر خواب مقتدر , تعبیر خواب شاهنشاه , تعبیر خواب امپراتور , خواب دیدن امپراطور , خواب دیدن پادشاه , خواب دیدن مقتدر , خواب دیدن شاهنشاه , خواب دیدن امپراتور , رویای امپراطور , رویای پادشاه , رویای مقتدر , رویای شاهنشاه , رویای امپراتور , تعبیر امپراطور , تعبیر پادشاه , تعبیر مقتدر , تعبیر شاهنشاه , تعبیر امپراتور , خواب امپراطور , خواب پادشاه , خواب مقتدر , خواب شاهنشاه , خواب امپراتور ,
اوقات خواب دیدن ج زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت ساعت 6-10 شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است. ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود. ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در یک سوم آ شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود. ساعت 5/4 صبح در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود. ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود. ساعت 6 صبح در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود. ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود. ج زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:
معنی خواب امپراطور آنلی بیتون می گوید: ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید. در سر زمین رویاها آمده: شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید . شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید . با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید . لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب امپراطور , تعبیر خواب پادشاه , تعبیر خواب مقتدر , تعبیر خواب شاهنشاه , تعبیر خواب امپراتور , خواب دیدن امپراطور , خواب دیدن پادشاه , خواب دیدن مقتدر , خواب دیدن شاهنشاه , خواب دیدن امپراتور , رویای امپراطور , رویای پادشاه , رویای مقتدر , رویای شاهنشاه , رویای امپراتور , تعبیر امپراطور , تعبیر پادشاه , تعبیر مقتدر , تعبیر شاهنشاه , تعبیر امپراتور , خواب امپراطور , خواب پادشاه , خواب مقتدر , خواب شاهنشاه , خواب امپراتور ,
لیلا برایت می گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید.   آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد.   تعبیر خواب آه , رویای آه , خواب دیدن آه , تعبیر آه , خواب آه , تعبیر خواب آخ , رویای آخ , خواب دیدن آخ , تعبیر آخ , خواب آخ , تعبیر خواب وای , رویای وای , خواب دیدن وای , تعبیر وای , خواب وای , تعبیر خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبیر آوخ , خواب آوخ , تعبیر خواب افسوس , رویای افسوس , خواب دیدن افسوس , تعبیر افسوس , خواب افسوس , تعبیر خواب حیف , رویای حیف , خواب دیدن حیف , تعبیر حیف , خواب حیف , تعبیر خواب دریغا , رویای دریغا , خواب دیدن دریغا , تعبیر دریغا , خواب دریغا , تعبیر خواب مویه , رویای مویه , خواب دیدن مویه , تعبیر مویه , خواب مویه , تعبیر خواب ناله , رویای ناله , خواب دیدن ناله , تعبیر ناله , خواب ناله , تعبیر خواب دم , رویای دم , خواب دیدن دم , تعبیر دم , خواب دم , تعبیر خواب دردا , رویای دردا , خواب دیدن دردا , تعبیر دردا , خواب دردا , تعبیر خواب دم سرد , رویای دم سرد , خواب دیدن دم سرد , تعبیر دم سرد , خواب دم سرد , 
لیلا برایت می گوید:
دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید. آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد. 

تعبیر خواب آه , رویای آه , خواب دیدن آه , تعبیر آه , خواب آه , تعبیر خواب آخ , رویای آخ , خواب دیدن آخ , تعبیر آخ , خواب آخ , تعبیر خواب وای , رویای وای , خواب دیدن وای , تعبیر وای , خواب وای , تعبیر خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبیر آوخ , خواب آوخ , تعبیر خواب افسوس , رویای افسوس , خواب دیدن افسوس , تعبیر افسوس , خواب افسوس , تعبیر خواب حیف , رویای حیف , خواب دیدن حیف , تعبیر حیف , خواب حیف , تعبیر خواب دریغا , رویای دریغا , خواب دیدن دریغا , تعبیر دریغا , خواب دریغا , تعبیر خواب مویه , رویای مویه , خواب دیدن مویه , تعبیر مویه , خواب مویه , تعبیر خواب ناله , رویای ناله , خواب دیدن ناله , تعبیر ناله , خواب ناله , تعبیر خواب دم , رویای دم , خواب دیدن دم , تعبیر دم , خواب دم , تعبیر خواب دردا , رویای دردا , خواب دیدن دردا , تعبیر دردا , خواب دردا , تعبیر خواب دم سرد , رویای دم سرد , خواب دیدن دم سرد , تعبیر دم سرد , خواب دم سرد , 

ج زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعتساعت 6-10 شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح
در یک سوم آ شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت 5/4 صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.ج زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:در روایت ازسلمان فارسی (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.خواب خوب و بد در ماه های قمری:ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول یدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.


در سر زمین رویاها آمده: خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است . شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند . آمونیاک می ید : تحقیر و شرمساری  از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد. منبع تعبیر خواب جامع   تعبیر خواب آمونیاک , رویای آمونیاک , خواب دیدن آمونیاک , تعبیر آمونیاک , خواب آمونیاک , تعبیر خواب نوش آ , رویای نوش آ , خواب دیدن نوش آ , تعبیر نوش آ , خواب نوش آ , تعبیر خواب آمنیاک , رویای آمنیاک , خواب دیدن آمنیاک , تعبیر آمنیاک , خواب آمنیاک , تعبیر خواب امانیاک , رویای امانیاک , خواب دیدن امانیاک , تعبیر امانیاک , خواب امانیاک , 
در سر زمین رویاها آمده:
خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است .
شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند .
آمونیاک می ید : تحقیر و شرمساری 
از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد.منبع تعبیر خواب جامع

 

تعبیر خواب آمونیاک , رویای آمونیاک , خواب دیدن آمونیاک , تعبیر آمونیاک , خواب آمونیاک , تعبیر خواب نوش آ , رویای نوش آ , خواب دیدن نوش آ , تعبیر نوش آ , خواب نوش آ , تعبیر خواب آمنیاک , رویای آمنیاک , خواب دیدن آمنیاک , تعبیر آمنیاک , خواب آمنیاک , تعبیر خواب امانیاک , رویای امانیاک , خواب دیدن امانیاک , تعبیر امانیاک , خواب امانیاک , 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر ی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .  

تعبیر خواب آوار , رویای آوار , خواب دیدن آوار , تعبیر آوار , خواب آوار , تعبیر خواب ابه , رویای ابه , خواب دیدن ابه , تعبیر ابه , خواب ابه , تعبیر خواب ویران , رویای ویران , خواب دیدن ویران , تعبیر ویران , خواب ویران , تعبیر خواب اب , رویای اب , خواب دیدن اب , تعبیر اب , خواب اب , تعبیر خواب , رویای , خواب دیدن , تعبیر , خواب , تعبیر خواب ریختن ساختمان , رویای ریختن ساختمان , خواب دیدن ریختن ساختمان , تعبیر ریختن ساختمان , خواب ریختن ساختمان , تعبیر خواب دربدری , رویای دربدری , خواب دیدن دربدری , تعبیر دربدری , خواب دربدری , تعبیر خواب هرج و مرج , رویای هرج و مرج , خواب دیدن هرج و مرج , تعبیر هرج و مرج , خواب هرج و مرج , تعبیر خواب بینظمی , رویای بینظمی , خواب دیدن بینظمی , تعبیر بینظمی , خواب بینظمی , تعبیر خواب چپاول , رویای چپاول , خواب دیدن چپاول , تعبیر چپاول , خواب چپاول , تعبیر خواب دیوار ریختن , رویای دیوار ریختن , خواب دیدن دیوار ریختن , تعبیر دیوار ریختن , خواب دیوار ریختن , تعبیر خواب گرد و خاک , رویای گرد و خاک , خواب دیدن گرد و خاک , تعبیر گرد و خاک , خواب گرد و خاک , تعبیر خواب ویرانه , رویای ویرانه , خواب دیدن ویرانه , تعبیر ویرانه , خواب ویرانه , 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر ی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .    تعبیر خواب آوار , رویای آوار , خواب دیدن آوار , تعبیر آوار , خواب آوار , تعبیر خواب ابه , رویای ابه , خواب دیدن ابه , تعبیر ابه , خواب ابه , تعبیر خواب ویران , رویای ویران , خواب دیدن ویران , تعبیر ویران , خواب ویران , تعبیر خواب اب , رویای اب , خواب دیدن اب , تعبیر اب , خواب اب , تعبیر خواب , رویای , خواب دیدن , تعبیر , خواب , تعبیر خواب ریختن ساختمان , رویای ریختن ساختمان , خواب دیدن ریختن ساختمان , تعبیر ریختن ساختمان , خواب ریختن ساختمان , تعبیر خواب دربدری , رویای دربدری , خواب دیدن دربدری , تعبیر دربدری , خواب دربدری , تعبیر خواب هرج و مرج , رویای هرج و مرج , خواب دیدن هرج و مرج , تعبیر هرج و مرج , خواب هرج و مرج , تعبیر خواب بینظمی , رویای بینظمی , خواب دیدن بینظمی , تعبیر بینظمی , خواب بینظمی , تعبیر خواب چپاول , رویای چپاول , خواب دیدن چپاول , تعبیر چپاول , خواب چپاول , تعبیر خواب دیوار ریختن , رویای دیوار ریختن , خواب دیدن دیوار ریختن , تعبیر دیوار ریختن , خواب دیوار ریختن , تعبیر خواب گرد و خاک , رویای گرد و خاک , خواب دیدن گرد و خاک , تعبیر گرد و خاک , خواب گرد و خاک , تعبیر خواب ویرانه , رویای ویرانه , خواب دیدن ویرانه , تعبیر ویرانه , خواب ویرانه , 
خواب دیدم که تو در خواب شدی کار و م خواب ماندم و تو در خواب گرفتی نفسم! خواب دیدم که تو در خواب کنارم هستی خواب رفتم که از آن خواب، کنارت برسم خواب بودی و نپرسید ی خواب تو را خواب رفتند همه اهل زمین با جرَسم! خواب چسبید! پس از آن همه بیهوشی من خواب دیدم نگهت بود هوا و هوسم خواب دیدم که به دستت گل سرخی زیباست خواب تعبیر نشد بعد تو از کام گَسم! خواب دیدم که تو می آیی و با من هستی خواب دیدی که به زیر تلی از خار و خسم...
لیلا برایت می گوید: دیدن یا داشتن آنتن، دل بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.    تعبیر خواب آنتن , رویای آنتن , خواب دیدن آنتن , تعبیر آنتن , خواب آنتن , تعبیر خواب دکل , رویای دکل , خواب دیدن دکل , تعبیر دکل , خواب دکل , تعبیر خواب ایستگاه , رویای ایستگاه , خواب دیدن ایستگاه , تعبیر ایستگاه , خواب ایستگاه , تعبیر خواب فرستنده , رویای فرستنده , خواب دیدن فرستنده , تعبیر فرستنده , خواب فرستنده , تعبیر خواب سرون , رویای سرون , خواب دیدن سرون , تعبیر سرون , خواب سرون , تعبیر خواب شاخک , رویای شاخک , خواب دیدن شاخک , تعبیر شاخک , خواب شاخک , تعبیر خواب خط رله , رویای خط رله , خواب دیدن خط رله , تعبیر خط رله , خواب خط رله , تعبیر خواب پارازیت , رویای پارازیت , خواب دیدن پارازیت , تعبیر پارازیت , خواب پارازیت , تعبیر خواب امواج رادیوئی , رویای امواج رادیوئی , خواب دیدن امواج رادیوئی , تعبیر امواج رادیوئی , خواب امواج رادیوئی , 
لیلا برایت می گوید:
دیدن یا داشتن آنتن، دل بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.  

تعبیر خواب آنتن , رویای آنتن , خواب دیدن آنتن , تعبیر آنتن , خواب آنتن , تعبیر خواب دکل , رویای دکل , خواب دیدن دکل , تعبیر دکل , خواب دکل , تعبیر خواب ایستگاه , رویای ایستگاه , خواب دیدن ایستگاه , تعبیر ایستگاه , خواب ایستگاه , تعبیر خواب فرستنده , رویای فرستنده , خواب دیدن فرستنده , تعبیر فرستنده , خواب فرستنده , تعبیر خواب سرون , رویای سرون , خواب دیدن سرون , تعبیر سرون , خواب سرون , تعبیر خواب شاخک , رویای شاخک , خواب دیدن شاخک , تعبیر شاخک , خواب شاخک , تعبیر خواب خط رله , رویای خط رله , خواب دیدن خط رله , تعبیر خط رله , خواب خط رله , تعبیر خواب پارازیت , رویای پارازیت , خواب دیدن پارازیت , تعبیر پارازیت , خواب پارازیت , تعبیر خواب امواج رادیوئی , رویای امواج رادیوئی , خواب دیدن امواج رادیوئی , تعبیر امواج رادیوئی , خواب امواج رادیوئی , 
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد آنلی بیتون می گوید:
دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.  در سر زمین رویاها آمده:
خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است .یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی جرقه های یک کوره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند .یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود . 
تعبیر خواب آهنگر , رویای آهنگر , خواب دیدن آهنگر , تعبیر آهنگر , خواب آهنگر , تعبیر خواب چلنگر , رویای چلنگر , خواب دیدن چلنگر , تعبیر چلنگر , خواب چلنگر , تعبیر خواب حداد , رویای حداد , خواب دیدن حداد , تعبیر حداد , خواب حداد , تعبیر خواب هبرقی , رویای هبرقی , خواب دیدن هبرقی , تعبیر هبرقی , خواب هبرقی , تعبیر خواب هالکی , رویای هالکی , خواب دیدن هالکی , تعبیر هالکی , خواب هالکی , تعبیر خواب قین , رویای قین , خواب دیدن قین , تعبیر قین , خواب قین , تعبیر خواب ریام , رویای ریام , خواب دیدن ریام , تعبیر ریام , خواب ریام , تعبیر خواب نهامی , رویای نهامی , خواب دیدن نهامی , تعبیر نهامی , خواب نهامی , تعبیر خواب نهامین , رویای نهامین , خواب دیدن نهامین , تعبیر نهامین , خواب نهامین , 
آنلی بیتون می گوید:
اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگى نصیب شما خواهد شد. اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت.  تعبیر خواب جامع


تعبیر خواب آموزش , رویای آموزش , خواب دیدن آموزش , تعبیر آموزش , خواب آموزش , تعبیر خواب آموختن , رویای آموختن , خواب دیدن آموختن , تعبیر آموختن , خواب آموختن , تعبیر خواب تعلیم , رویای تعلیم , خواب دیدن تعلیم , تعبیر تعلیم , خواب تعلیم , تعبیر خواب پرورش , رویای پرورش , خواب دیدن پرورش , تعبیر پرورش , خواب پرورش , تعبیر خواب تحصیل , رویای تحصیل , خواب دیدن تحصیل , تعبیر تحصیل , خواب تحصیل , تعبیر خواب تدریس , رویای تدریس , خواب دیدن تدریس , تعبیر تدریس , خواب تدریس , تعبیر خواب تعلم , رویای تعلم , خواب دیدن تعلم , تعبیر تعلم , خواب تعلم , تعبیر خواب تعلیمی , رویای تعلیمی , خواب دیدن تعلیمی , تعبیر تعلیمی , خواب تعلیمی , تعبیر خواب تعلیمات , رویای تعلیمات , خواب دیدن تعلیمات , تعبیر تعلیمات , خواب تعلیمات , تعبیر خواب درس , رویای درس , خواب دیدن درس , تعبیر درس , خواب درس , تعبیر خواب فراگیری , رویای فراگیری , خواب دیدن فراگیری , تعبیر فراگیری , خواب فراگیری , تعبیر خواب یادگیری , رویای یادگیری , خواب دیدن یادگیری , تعبیر یادگیری , خواب یادگیری , 
آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می ید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. 2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول یدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد. 3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد. 4ـ بالرین ها در حال با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید. 5- اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى مى‏ ید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد.   لیلا برایت می گوید: اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد. اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏باشد.    تعبیر خواب آهنگ و , رویای آهنگ و , خواب دیدن آهنگ و , تعبیر آهنگ و , خواب آهنگ و , تعبیر خواب یدن , رویای یدن , خواب دیدن یدن , تعبیر یدن , خواب یدن , تعبیر خواب آهنگ سازی , رویای آهنگ سازی , خواب دیدن آهنگ سازی , تعبیر آهنگ سازی , خواب آهنگ سازی , تعبیر خواب خواندن آهنگ , رویای خواندن آهنگ , خواب دیدن خواندن آهنگ , تعبیر خواندن آهنگ , خواب خواندن آهنگ , تعبیر خواب , رویای , خواب دیدن , تعبیر , خواب , تعبیر خواب پای کوبی , رویای پای کوبی , خواب دیدن پای کوبی , تعبیر پای کوبی , خواب پای کوبی , تعبیر خواب دست افشانی , رویای دست افشانی , خواب دیدن دست افشانی , تعبیر دست افشانی , خواب دست افشانی , تعبیر خواب وشت , رویای وشت , خواب دیدن وشت , تعبیر وشت , خواب وشت , تعبیر خواب پاکوفتن , رویای پاکوفتن , خواب دیدن پاکوفتن , تعبیر پاکوفتن , خواب پاکوفتن , تعبیر خواب حرکت موزون , رویای حرکت موزون , خواب دیدن حرکت موزون , تعبیر حرکت موزون , خواب حرکت موزون , تعبیر خواب کرة , رویای کرة , خواب دیدن کرة , تعبیر کرة , خواب کرة , تعبیر خواب مرح , رویای مرح , خواب دیدن مرح , تعبیر مرح , خواب مرح , تعبیر خواب فرخه , رویای فرخه , خواب دیدن فرخه , تعبیر فرخه , خواب فرخه , 
آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می ید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول یدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.4ـ بالرین ها در حال با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.5- اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى مى‏ ید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد. 
لیلا برایت می گوید:
اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.
اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏باشد.  تعبیر خواب آهنگ و , رویای آهنگ و , خواب دیدن آهنگ و , تعبیر آهنگ و , خواب آهنگ و , تعبیر خواب یدن , رویای یدن , خواب دیدن یدن , تعبیر یدن , خواب یدن , تعبیر خواب آهنگ سازی , رویای آهنگ سازی , خواب دیدن آهنگ سازی , تعبیر آهنگ سازی , خواب آهنگ سازی , تعبیر خواب خواندن آهنگ , رویای خواندن آهنگ , خواب دیدن خواندن آهنگ , تعبیر خواندن آهنگ , خواب خواندن آهنگ , تعبیر خواب , رویای , خواب دیدن , تعبیر , خواب , تعبیر خواب پای کوبی , رویای پای کوبی , خواب دیدن پای کوبی , تعبیر پای کوبی , خواب پای کوبی , تعبیر خواب دست افشانی , رویای دست افشانی , خواب دیدن دست افشانی , تعبیر دست افشانی , خواب دست افشانی , تعبیر خواب وشت , رویای وشت , خواب دیدن وشت , تعبیر وشت , خواب وشت , تعبیر خواب پاکوفتن , رویای پاکوفتن , خواب دیدن پاکوفتن , تعبیر پاکوفتن , خواب پاکوفتن , تعبیر خواب حرکت موزون , رویای حرکت موزون , خواب دیدن حرکت موزون , تعبیر حرکت موزون , خواب حرکت موزون , تعبیر خواب کرة , رویای کرة , خواب دیدن کرة , تعبیر کرة , خواب کرة , تعبیر خواب مرح , رویای مرح , خواب دیدن مرح , تعبیر مرح , خواب مرح , تعبیر خواب فرخه , رویای فرخه , خواب دیدن فرخه , تعبیر فرخه , خواب فرخه , 
امپراطور جهنم از های امسال جشنواره فجر مورد نقد اهالی سینما قرار گرفت.
بازیکن برزیلی تیم الوصل که به او لقب امپراطور را داده اند درآمد ماهانه اش کمی کمتر از هزینه های یک ماه باشگاه پرسپولیس است.
آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد. تعبیر خواب آینده نگری , رویای آینده نگری , خواب دیدن آینده نگری , تعبیر آینده نگری , خواب آینده نگری , تعبیر خواب خبر داشتن از آینده , رویای خبر داشتن از آینده , خواب دیدن خبر داشتن از آینده , تعبیر خبر داشتن از آینده , خواب خبر داشتن از آینده , تعبیر خواب پیشگویی , رویای پیشگویی , خواب دیدن پیشگویی , تعبیر پیشگویی , خواب پیشگویی , تعبیر خواب رمالی , رویای رمالی , خواب دیدن رمالی , تعبیر رمالی , خواب رمالی , تعبیر خواب غیب گویی , رویای غیب گویی , خواب دیدن غیب گویی , تعبیر غیب گویی , خواب غیب گویی , تعبیر خواب عرافت , رویای عرافت , خواب دیدن عرافت , تعبیر عرافت , خواب عرافت , تعبیر خواب کهانت , رویای کهانت , خواب دیدن کهانت , تعبیر کهانت , خواب کهانت , تعبیر خواب عمل پیشگو , رویای عمل پیشگو , خواب دیدن عمل پیشگو , تعبیر عمل پیشگو , خواب عمل پیشگو , تعبیر خواب گفتن آینده , رویای گفتن آینده , خواب دیدن گفتن آینده , تعبیر گفتن آینده , خواب گفتن آینده , تعبیر خواب آینده , رویای آینده , خواب دیدن آینده , تعبیر آینده , خواب آینده ,
لوک اویتنهاو می گوید : دیدن: دوستانی جدید خواهی داشت پیدا : عاشق خواهید شد   لیلا برایت می گوید: دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اه تان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد. اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.   آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد. 2ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانة آن است که در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.    تعبیر خواب آهن ربا , رویای آهن ربا , خواب دیدن آهن ربا , تعبیر آهن ربا , خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهن کش , رویای آهن کش , خواب دیدن آهن کش , تعبیر آهن کش , خواب آهن کش , تعبیر خواب مغناطیس , رویای مغناطیس , خواب دیدن مغناطیس , تعبیر مغناطیس , خواب مغناطیس , تعبیر خواب مغنطیس , رویای مغنطیس , خواب دیدن مغنطیس , تعبیر مغنطیس , خواب مغنطیس , تعبیر خواب مغنیاطیس , رویای مغنیاطیس , خواب دیدن مغنیاطیس , تعبیر مغنیاطیس , خواب مغنیاطیس , تعبیر خواب حجر مغناطیسی , رویای حجر مغناطیسی , خواب دیدن حجر مغناطیسی , تعبیر حجر مغناطیسی , خواب حجر مغناطیسی , 
لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن: دوستانی جدید خواهی داشتپیدا : عاشق خواهید شد 
لیلا برایت می گوید:
دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اه تان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد.اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت. 
آنلی بیتون می گوید:
1ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد.
2ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانة آن است که در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.  تعبیر خواب آهن ربا , رویای آهن ربا , خواب دیدن آهن ربا , تعبیر آهن ربا , خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهن کش , رویای آهن کش , خواب دیدن آهن کش , تعبیر آهن کش , خواب آهن کش , تعبیر خواب مغناطیس , رویای مغناطیس , خواب دیدن مغناطیس , تعبیر مغناطیس , خواب مغناطیس , تعبیر خواب مغنطیس , رویای مغنطیس , خواب دیدن مغنطیس , تعبیر مغنطیس , خواب مغنطیس , تعبیر خواب مغنیاطیس , رویای مغنیاطیس , خواب دیدن مغنیاطیس , تعبیر مغنیاطیس , خواب مغنیاطیس , تعبیر خواب حجر مغناطیسی , رویای حجر مغناطیسی , خواب دیدن حجر مغناطیسی , تعبیر حجر مغناطیسی , خواب حجر مغناطیسی , 
آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد. 


تعبیر خواب آینده نگری , رویای آینده نگری , خواب دیدن آینده نگری , تعبیر آینده نگری , خواب آینده نگری , تعبیر خواب خبر داشتن از آینده , رویای خبر داشتن از آینده , خواب دیدن خبر داشتن از آینده , تعبیر خبر داشتن از آینده , خواب خبر داشتن از آینده , تعبیر خواب پیشگویی , رویای پیشگویی , خواب دیدن پیشگویی , تعبیر پیشگویی , خواب پیشگویی , تعبیر خواب رمالی , رویای رمالی , خواب دیدن رمالی , تعبیر رمالی , خواب رمالی , تعبیر خواب غیب گویی , رویای غیب گویی , خواب دیدن غیب گویی , تعبیر غیب گویی , خواب غیب گویی , تعبیر خواب عرافت , رویای عرافت , خواب دیدن عرافت , تعبیر عرافت , خواب عرافت , تعبیر خواب کهانت , رویای کهانت , خواب دیدن کهانت , تعبیر کهانت , خواب کهانت , تعبیر خواب عمل پیشگو , رویای عمل پیشگو , خواب دیدن عمل پیشگو , تعبیر عمل پیشگو , خواب عمل پیشگو , تعبیر خواب گفتن آینده , رویای گفتن آینده , خواب دیدن گفتن آینده , تعبیر گفتن آینده , خواب گفتن آینده , تعبیر خواب آینده , رویای آینده , خواب دیدن آینده , تعبیر آینده , خواب آینده ,