دوشنبه ۲۷ فروردین ثبات نرخ دلار افزایش قیمت یورو و پوند

همشهری آنلاین: بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای ۲۸ فروردین ماه اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۱ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ همچنین نرخ ۷ ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۷ فروردین نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۶ ارز همچون دلار نسبت به دیروز کاهش یافت، ۲۸ ارز دیگر از جمله یورو و پوند انگلیس رشد قیمت داشت و پنج ارز نیز ثابت ماندند
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت دلار به همراه ۱۷ ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و نرخ ۱۵ ارز همچون یورو و پوند انگلیس کاهش…
همشهری آنلاین: نرخ گذاری ارزهای عمده در بانک مرکزی در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه بیانگر افت ارزش ۱۸ ارز همچون پوند انگلیس و یورو، تقویت ۱۴ ارز دیگر از جمله دلار و تثبیت نرخ هفت ارز است.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت دلار به همراه ۱۷ ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و نرخ ۱۵ ارز همچون یورو و پوند انگلیس کاهش یافت؛ ۶ ارز نیز تغییر قیمتی نداشتند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی ایران دوشنبه ۹ اسفندماه نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش ۱۳ ارز از جمله دلار و پوند نسبت به دیروز کاهش و ۱۹ ارز دیگر از جمله یورو افزایش یافت و هفت ارز نیز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار و پوند انگلیس به همراه ۱۱ ارز دیگر نسبت به دیروز کاهش و قیمت ۱۹ ارز همچون یورو افزایش یافت؛ هفت ارز نیز تغییر قیمت نداشتند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ارزش ۳۹ ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که بر مبنای آن ۱۴ ارز همچون دلار و پوند انگلیس نسبت به دیروز (یکشنبه) افزایش و ۲۲ ارز دیگر از جمله یورو افت قیمت داشتند و سه ارز نیز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار و پوند انگلیس به همراه ۱۶ ارز دیگر نسبت به روز گذشته کاهش و ۱۷ ارز همچون یورو افزایش داشتند و ۴ ارز نیز ثابت بودند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۱۲ تیرماه ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت دلار به همراه ۱۸ ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و ۱۷ ارز همچون یورو و پوند انگلیس کاهش یافت؛ سه واحد پولی نیز تغییری نداشت.
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ قیمت ۲ ارز نیز ثابت ماند.
ایسنا گزارش داد: مقایسه روند قیمت سه ارز مهم یعنی دلار، یورو، پوند در بازار نشان می دهد که یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته است.
بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت 25ارز همچون دلار و پوند انگلیس نسبت به دیروز افزایش و 12 ارز دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ 2 ارز نیز تغییری نداشت.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی ایران دوشنبه ۴ بهمن ماه نرخ ۳۹ ارز عمده جهان را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز از جمله یورو و پوند افزایش و نرخ ۹ ارز از جمله دلار کاهش یافت؛ همچنین قیمت هفت ارز ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت دلار به همراه 20 ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و 15 ارز همچون پوند انگلیس و یورو کاهش یافت؛ 3 ارز نیز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۸ دادماه ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد بر مبنای آن قیمت ۱۹ ارز از جمله دلار و پوند انگلیس نسبت به دیروز افزایش و نرخ ۱۵ ارز دیگر همچون یورو کاهش یافت؛ پنج ارز نیز تغییر ارزشی نداشتند.
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۹ واحد پولی دیگر مانند پوند کاهش یافت.
بانک مرکزی امروز (دوشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار و پوند انگلیس به همراه 11 ارز دیگر نسبت به دیروز کاهش و قیمت 19 ارز همچون یورو افزایش یافت؛ هفت ارز نیز تغییر قیمت نداشتند.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار و پوند انگلیس به همراه 16 ارز دیگر نسبت به روز گذشته کاهش و 17 ارز همچون یورو افزایش داشتند و 4 ارز…
بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار و پوند انگلیس به همراه 16 ارز دیگر نسبت به روز گذشته کاهش و 17 ارز همچون یورو افزایش داشتند و 4 ارز نیز ثابت بودند.
بانک مرکزی ایران امروز (دوشنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 13 ارز از جمله دلار و پوند نسبت به دیروز کاهش و 19 ارز دیگر از جمله یورو افزایش یافت و هفت ارز نیز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۱۴ ارز همچون دلار و پوند انگلیس نسبت به دیروز افزایش و ۲۰ ارز دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ پنج ارز نیز تغییری نداشتند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۱۱ بهمن ماه نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۱۹ ارز همچون پوند انگلیس و یورو نسبت به دیروز افزایش و ۱۴ ارز دیگر از جمله دلار کاهش یافت و ۶ ارز نیز تغییری نداشت.
بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش 16 ارز همچون دلار نسبت به دوشنبه گذشته (چهارم اردیبهشت) کاهش و 20 ارز از جمله یورو و پوند انگلیس افزایش یافت؛ سه ارز نیز تغییر قیمتی نداشتند.
بانک مرکزی ایران امروز (دوشنبه) نرخ 39 ارز عمده جهان را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 23 ارز از جمله یورو و پوند افزایش و نرخ 9 ارز از جمله دلار کاهش یافت؛ همچنین قیمت هفت ارز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی امروز (دوشنبه) نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۶ ارز همچون دلار نسبت به دیروز کاهش و ۲۶ ارز دیگر از جمله یورو و پوند انگلیس افزایش یافت و هفت ارز نیز ثابت ماند.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش دلار به همراه هفت ارز دیگر نسبت به دیروز کاهش و ۲۶ ارز همچون پوند انگلیس و یورو افزایش یافتند؛ پنج ارز نیز هیچ تغییر قیمتی را ثبت نکرد.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای دوشنبه ۱۴ اسفندماه اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۷ ارز از جمله دلار و یورو نسبت به روز یکشنبه افزایش و نرخ ۱۰ واحد پولی مانند پوند کاهش یافت؛ قیمت ۲ ارز نیز ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری 39 واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت دلار به همراه 18 ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش و 17ارز همچون یورو و پوند انگلیس کاهش یافت؛ سه واحد پولی نیز تغییری نداشت.
همشهری آنلاین: بانک مرکزی ایران، ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را برای چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه اعلام که براساس آن، ارزش ۲۶ ارز از جمله پوند انگلیس نسبت به دوشنبه هفته جاری افزایش یافت، نرخ ۱۰ ارز بسان دلار کاهش داشت و قیمت سه ارز نیز بدون تغییر بودند.
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۸ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۸ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۳ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۲ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۴ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۳ ارز دیگر نیز ثابت ماند.