مطالعات مجتمع مس ی پایدار مسکن ارزان رویکرد مصرف بهینه انرژی

آشنایی با سیستمهای گرمایش از کف با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین کاهش منابع انرژی، مصرف بهینه انرژی امری بدیهی می باشد. در این راستا نقش سیستم های گرمایشی بهینه ساختمان ها و مجتمع های مس ی در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی مهم وقابل تامل می باشد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مسکن کارکنان ت درباره وضعیت مسکن گفت: اگر ت تأمین مسکن ارزان قیمت برای مردم را در برنامه دارد، تنها راه این است که بخش مسکن را به تعاونی های مسکن بازگرداند.
بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش چند برابری قیمت برق ، صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی یک سرمایه گذاری است . سیستم هوشمند مدیریت انرژی الکتریکی با امکان خاموش و روشن نمودن اتوماتیک کلیه ادوات برقی چون اسپیلیت ها ، فن کوئل ها و روشنایی ها بر اساس برنامه زمان بندی ، در زمان عدم حضور پرسنل از اتلاف انرژی در محل کار جلوگیری به عمل می آورد .
مطالعات طراحی مجتمع تجاری رفاهی پایدار با رویکرد زمینه گرا تاریخ ایجاد: 2/6/2016 11:22:05 pm تعداد برگ: 314 برگ ورد قیمت: 60000 مطالعات طراحی مجتمع تجاری رفاهی پایدار با رویکرد زمینه گرا

فصول و فهرست کلی مطالب

مقدمه

چکیده

تعاریف

فصل اول مطالعات پایه

فصل دوم مبانی نظری

فصل سوم اقلیم و موقعیت قرارگیری

فصل چهارم استانداردها و ضوابط

فصل پنجم برنامه فیزیکی و ریز فضاها

فصل ششم نمونه های موردی و تطبیقی

فصل هفتم ایده و کانسبت

فصل هشتم سازه و تاسیسات

فصل نهم منابع و ماخذ
مبانی طراحی مجتمع مس ی - مسکن و معماری
تاریخ ایجاد 30/03/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 40 برگ ورد قیمت: 4000 تومان حجم فایل: 222 kb تعدادمشاهده 4


مقدمه: 1
روند پژوهش(تحقیقات) 2
اهمیت موضوع: 2
مفهوم س ت: 3
منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی: 9
تعریف مسکن: 12
تعریف خانه: 13
تفاوت مسکن و خانه: 14
بررسی فعالیتهای موجود در خانه: 15
الف: فعالیتهای فردی 15
ب: فعالیتهای خانوادگی 16
ج: فعالیتهای اجتماعی 16
اثرات شرایط مسکن بر زندگی خانواده: 16
تاریخ پیدایش و تکامل مسکن: 17
بررسی خانه های غربی و شرقی 19
معماری یونان 19
1-2- مقایسه معماری غرب و شرق 21
تاریخچه مسکن معاصر: 22
ویژگی های فضاهای مس ی قدیم: 27
ویژگی های فضاهای مس ی معاصر: 28
ویژگیهای یک مسکن مطلوب: 31
ضوابط طراحی و اندازه گیری سرویس های بهداشتی 39
وسایل، تجهیزات و امکانات، انتخاب وسایل و امکانات اصلی 39
توضیحات 39
مشخصات سایر امکانات و تجهیزات 39
م ومات طراحی سرویس های بهداشتی 40
ضوابط و توصیه های چیدمان، تنظیم روابط اجزاء 40
تنظیم فواصل اجزاء و تجهیزات(شکل1) 41

کلمات کلیدی مرتبط:
مبانی طراحی ,مجتمع مس ی ,مسکن و معماری ,روند پژوهش ,تحقیقات2 ,اهمیت موضوع: ,مفهوم س ت: ,منشاء فرهنگی , مجتمع های زیستی: ,تعریف مسکن: ,تعریف خانه: ,تفاوت مسکن و خانه: ,بررسی فعالیتهای ,موجود در خانه: ,فعالیتهای فردی ,فعالیتهای ,فعالیتهای اجتماعی ,اثرات شرایط مسکن بر ,زندگی خانواده: , مقالات مرتبط در این دسته مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه رساله طراحی مجتمع مس ی در اقلیم سرد ایران مطالعات مجتمع مس ی پایدار(مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی) مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد معماری ارگانیک - دریافت لینک بلافاصله مطالعات طراحی مجتمع مس ی - رساله طراحی مجتمع مس ی مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد توسعه پایدار مطالعات طراحی مجتمع مس ی با بهره گیری از انرژی خورشیدی-جداول و تصویر و فهرست رفرنسی رساله کامل طراحی مجتمع مس ی - مطالعات طراحی مجتمع مس ی مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد تعاملات اجتماعی در منطقه 22 بررسی نقش فضای واسط در پیوند بین بافت قدیم و جدید برمبنای ایجاد یکپارچگی کالبدی و اجتماعی (در قالب طراحی مجتمع مس ی ) مطالعات طراحی مجتمع مس ی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی
مطالعات طراحی مجموعه مس ی   تاریخ ایجاد 29/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 104   قیمت: 14000 تومان   حجم فایل: 1880 kb  تعدادمشاهده  1    
بخش اول 
تحقیق 
بیان موضوع و طرح مساله    1
اه     2
بخش دوم
شناخت ، مبانی نظری و مفاهیم اولیه پروژه
پیشینه مسکن
 پیشینه معماری و مسکن     3
تعاریف و مفاهیم مسکن     4
 مسکن مطلوب
 خصوصیات کالبدی مطلوب مسکن    7
ویژگی های مسکن مطلوب     9
ویژگی های کیفی مسکن     10
معماری جدید نتیجه ای از سازه جدید است    12
 ابداع و نوآوری در آینده     15
تکنولوژی 
 تکنولوژی ساختمان     17
روشهای ساختمان سازی    23
تولید صنعتی ساختمان    27
 سیستمهای پیش سازی     34
 هماهنگی م ار    42
مسکن قابل انعطاف و راحت     57
 مسکن راحت و ایده آل     59
بخش سوم 
 مطالعات تکمیلی 
مسکن و مدرنیسم    69
تغییر پذیری    73
مسکن قابل انعطاف 
مناظر قابل تغییر     75
تغییر پذیری چیست    76
تحمل در برابر تغییرات    76
دگرگونی های خانوادگی    79
تحلیل واحد 70 متری     83
ویژگی های اجزای یک فضای مطلوب    84
بخش چهارم
 مطالعات تطبیقی
چند نمونه از فضاهای قابل انعطاف     92 modular 1 house             canal house             zipup enclosors             no 1 & no 2
               98
بخش پنجم
 طراحی     1  
  کلمات کلیدی مرتبط:
مجموعه مس ی , مطالعات مجموعه مس ی , مطالعات مجموعه مس ی , مطالعات مجموعه مس ی , مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه مجموعه مس ی , نقشه های مجموعه مس ی , پروپوزال معماری, پروپوزال پایان نامه, پروپوزال پایان نامه معماری, پلان مجموعه مس ی , مقالات مرتبط در این دسته مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار مطالعات طراحی مجموعه مس ی به عنوان کالبد فیزیکی(با توجه به کلیه عوامل تاثیرگذار بر آن) ونیز فضایی،فرهنگی،اجتماعی، دفاعی و... مطالعات طراحی مجموعه مس ی طبیعتگرا با رویکرد به اصول معماری پایدار مطالعات طراحی مجموعه های مس ی با نگرش بر تعاملات اجتماعی مطالعات طراحی معماری مجموعه مس ی با تاملی بر مطالعه فرهنگی و اجتماعی خانه مطالعات طراحی و معماری مجموعه مس ی با رویکرد معماری اکوتک مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد الگوی خانه ایرانی (نمونه موردی تهران) مطالعات مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار مطالعات طراحی مجموعه مس ی مطالعات مجتمع مس ی 85 ص.doc مطالعات مجموعه مس ی مطالعات مجموعه مس ی با رویکرد معماری پایدار( کارشناسی ارشد) مطالعات طراحی مجتمع مس ی رساله مجتمع مس ی
مبانی طراحی مجتمع مس ی - مسکن و معماری   تاریخ ایجاد 30/03/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40 برگ ورد   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 222 kb  تعدادمشاهده  4  
 
مقدمه:    1
روند پژوهش(تحقیقات)    2
اهمیت موضوع:    2
مفهوم س ت:    3
منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی:    9
تعریف مسکن:    12
تعریف خانه:    13
تفاوت مسکن و خانه:    14
بررسی فعالیتهای موجود در خانه:    15
الف: فعالیتهای فردی    15
ب: فعالیتهای خانوادگی    16
ج: فعالیتهای اجتماعی    16
اثرات شرایط مسکن بر زندگی خانواده:    16
تاریخ پیدایش و تکامل مسکن:    17
بررسی خانه های غربی و شرقی    19
معماری یونان    19
1-2- مقایسه معماری غرب و شرق    21
تاریخچه مسکن معاصر:    22
ویژگی های فضاهای مس ی قدیم:    27
ویژگی های فضاهای مس ی معاصر:    28
ویژگیهای یک مسکن مطلوب:    31
ضوابط طراحی و اندازه گیری سرویس های بهداشتی    39
وسایل، تجهیزات و امکانات، انتخاب وسایل و امکانات اصلی    39
توضیحات    39
مشخصات سایر امکانات و تجهیزات    39
م ومات طراحی سرویس های بهداشتی    40
ضوابط و توصیه های چیدمان، تنظیم روابط اجزاء    40
تنظیم فواصل اجزاء و تجهیزات(شکل1)    41
 
کلمات کلیدی مرتبط:
مبانی طراحی ,مجتمع مس ی ,مسکن و معماری ,روند پژوهش ,تحقیقات2 ,اهمیت موضوع: ,مفهوم س ت: ,منشاء فرهنگی , مجتمع های زیستی: ,تعریف مسکن: ,تعریف خانه: ,تفاوت مسکن و خانه: ,بررسی فعالیتهای ,موجود در خانه: ,فعالیتهای فردی ,فعالیتهای ,فعالیتهای اجتماعی ,اثرات شرایط مسکن بر ,زندگی خانواده: , مقالات مرتبط در این دسته مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه رساله طراحی مجتمع مس ی در اقلیم سرد ایران مطالعات مجتمع مس ی پایدار(مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی) مطالعات مجتمع مس ی با رویکرد معماری ارگانیک - دریافت لینک بلافاصله مطالعات طراحی مجتمع مس ی - رساله طراحی مجتمع مس ی مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد توسعه پایدار مطالعات طراحی مجتمع مس ی با بهره گیری از انرژی خورشیدی-جداول و تصویر و فهرست رفرنسی رساله کامل طراحی مجتمع مس ی - مطالعات طراحی مجتمع مس ی مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد تعاملات اجتماعی در منطقه 22 بررسی نقش فضای واسط در پیوند بین بافت قدیم و جدید برمبنای ایجاد یکپارچگی کالبدی و اجتماعی (در قالب طراحی مجتمع مس ی ) مطالعات طراحی مجتمع مس ی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن تهران با بیان اینکه پس رشد 3.3 درصدی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی ارزان شدن مسکن است و این ارزان شدن مسکن با توجه به رشد سایر نهاده های مسکن به معنی فرار سازندگان از ساخت و ساز و در نتیجه کاهش تولید و حتی اشتغال است.
سالانه میلیاردها مسکن در جهان یداری می شود و از هر ۳ نفر، یک نفر نگران اعتیاد خود به این داروهاست. نگرانی دیگر مصرف کنندگان عوارض جانبی مصرف مسکن ها مانند احتمال حمله خون ریزی معده است. به طوری کلی سوالات زیادی درباره مصرف مسکن، مطرح است. در این مطلب به نقل از «نیوزویک» متخصصان به برخی از این پرسش ها پاسخ داده اند.
رشد سریع در مصرف انرژی الکتریکی وم انتقال این انرژی را در ظرفیت های بالا از مراکز تولید به مصرف ضروری ساخته است اما در سالهای اخیر مسائل محیط زیستی نظیر آلودگی بیش از حد در ای بزرگ از یک طرف و مسائل اقتصادی در تولید و انتقال انرژی با قیمت ارزان از طرف دیگر باعث شده است که نیروگاهها اکثراً در فواصل دور از مراکز مصرف عمده در محل منبع سوخت ارزان تأسیس شوند و خسطوط انتقال با ظرفیت بالا و طول زیاد برای انتقال انرژی ......................


پاو وینت مطالعات مجتمع مس ی
پاو وینت-مطالعات-مجتمع-مس ی پاو وینت در مورد مطالعات مجتمع مس ی،در قالب ppt و در 177 اسلاید، قابل ویرایش.فوق العاده مفید و کاربردی. فایل

اختصاصی از هایدی پاو وینت مطالعات پایه مجتمع های مس ی 49 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت مطالعات پایه مجتمع های مس ی 49 اسلاید
 پاو وینت مطالعات پایه مجتمع های مس ی 49 اسلاید پروژه طرح 5 معماری با موضوع مطالعات پایه مجتمع های مس ی 49 اسلاید   مقدمهاز ابتدای تاریخ، مسکن بعنوان س ناه نقش مهمی در زندگی جوامع انسانی بازی کرده است که با پیشرفت جوامع و در روند تکمیلی کارکرد مسکن، عملکردهای دیگری نظیر زندگی اجتماعی، روابط خانوادگی، محلی جهت آسایش روح و روان و تمدید قوا و … به آن افزوده گردید. در دوره معاصر، در دنیای غرب، پس از جنگ جهانی دوم که با ت یب بی شمار واحدهای مس ی همراه شد، نیاز به مسکن برای جمعیت زیاد بی خانمان باعث شد که ت ها به ساخت مجتمع های مس ی روی آورند که بیش از هر چیز، مساله کمیت و پاسخگویی به تعداد بیشتر، در آن مطرح بود.این مساله، در کشور ما به شکلی دیگر، در حال وقوع است که نشانه های آن به وضوح دیده می شود. رشد فزاینده جمعیت در سال های پس از انقلاب، موجب ایجاد قشر جوان جمعیتی گردیده که از تبعات این رشد فزاینده جمعیت، نیاز به مسکن فراوان است.علاوه بر افزایش تقاضا برای مسکن که عموما ناشی از افزایش جمعیت ا است عوامل دیگری نیز به این بحران دامن می زنند، از جمله تقاضا برای ارتقاء کیفی مسکن، دگرگونی در نحوه ساخت ابنیه، قیمت بالای زمین ا، استاندارد شیدن نسبت به ویژگی های کمی مسکن و گسترش الگوهای زیست بیگانه و … همه این عوامل موجب می گردند تا دست اندرکاران مجبور به تصمیماتی در جهت تامین مسکن برای درصد بالایی از جمعیت جامعه با عناوین و برنامه های مختلف نظیر ید مسکن ارزان قیمت، مسکن حداقل، مسکن بهینه، مسکن کارگری و مسکن برای اقشار کم درآمد شده باشند. در شرایط کشور ما، میزان تولید و عرضه کمی مسکن، کمتر از تقاضای آن است، زیرا رشد سریع جمعیت و گسترش مراکز زیست و کانون های شهری، بیش از امکانات ساخت و ساز مسکن است. در نتیجه همواره در قشربندی اجتماعی، خانواده های کم درآمد و محروم در رسیدن به فضای س تی خود در تنگنای بیشتری قرار می گیرند.ضمن این که در شرایط کنونی ایران، مساله مسکن و کمبود آن، دیگر مختص به طبقات پایین و کم درآمد جامعه نمی شود، بلکه طیف وسیعی از طبقات متوسط و متوسط به بالانظیر کارمندان ت، فرهنگیان، به و … نیز با این مشکل مواجه اند و بعبارت دیگر مسکن در ایران تبدیل به یک مساله فراگیر و همگانی شده است که حل این معضل حداقل در کوتاه مدت و میان مدت با توجه به روند کنونی افزایش جمعیت شهر نشین، غیر ممکن می نماید.
با
پاو وینت مطالعات پایه مجتمع های مس ی 49 اسلاید
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن بالاست اما ارزش دارد، چون اشتغال پایدار ایجاد می شود. او از ت می خواهد که طرح ارزان قیمتی را برای خانه دار مردم در پیش گیرد که بازار کار و مسکن را با هم رونق دهد.
مشاور راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه سرعت پس انداز در صندوق پس انداز مسکن یکم سه برابر شده است، مسکن ارزان قیمت در آینده رونق مناسبی را تجربه خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان مسکن گفت: کاهش هزینه های ساخت و در اختیار گذاشتن زمین های ارزان قیمت مدت دار می تواند زمینه ساز رونق در بخش ید و فروش مسکن شود.
ایسنا نوشت: دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن بالاست اما ارزش دارد، چون اشتغال پایدار ایجاد می شود. او از ت می خواهد که طرح ارزان قیمتی را برای خانه دار مردم در پیش گیرد که بازار کار و مسکن را با هم رونق دهد.
یک کارشناس مسکن گفت:ارائه تسهیلات و زمین تی ارزان قیمت به منظور ساخت و ساز مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد به رونق بازار مسکن کمک می کند.
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت مطالعات مجتمع مس ی 120 واحدی سنندج با و پر سرعت .
 پاو وینت مطالعات مجتمع مس ی 120 واحدی سنندج
 پاو وینت مطالعات مجتمع مس ی 120 واحدی سنندج پروژه طرح 5 معماری با موضوع مطالعات مجتمع مس ی 120 واحدی سنندج 127 اسلاید    مقدمهاز ابتدای تاریخ، مسکن بعنوان س ناه نقش مهمی در زندگی جوامع انسانی بازی کرده است که با پیشرفت جوامع و در روند تکمیلی کارکرد مسکن، عملکردهای دیگری نظیر زندگی اجتماعی، روابط خانوادگی، محلی جهت آسایش روح و روان و تمدید قوا و … به آن افزوده گردید. در دوره معاصر، در دنیای غرب، پس از جنگ جهانی دوم که با ت یب بی شمار واحدهای مس ی همراه شد، نیاز به مسکن برای جمعیت زیاد بی خانمان باعث شد که ت ها به ساخت مجتمع های مس ی روی آورند که بیش از هر چیز، مساله کمیت و پاسخگویی به تعداد بیشتر، در آن مطرح بود.این مساله، در کشور ما به شکلی دیگر، در حال وقوع است که نشانه های آن به وضوح دیده می شود. رشد فزاینده جمعیت در سال های پس از انقلاب، موجب ایجاد قشر جوان جمعیتی گردیده که از تبعات این رشد فزاینده جمعیت، نیاز به مسکن فراوان است.علاوه بر افزایش تقاضا برای مسکن که عموما ناشی از افزایش جمعیت ا است عوامل دیگری نیز به این بحران دامن می زنند، از جمله تقاضا برای ارتقاء کیفی مسکن، دگرگونی در نحوه ساخت ابنیه، قیمت بالای زمین ا، استاندارد شیدن نسبت به ویژگی های کمی مسکن و گسترش الگوهای زیست بیگانه و … همه این عوامل موجب می گردند تا دست اندرکاران مجبور به تصمیماتی در جهت تامین مسکن برای درصد بالایی از جمعیت جامعه با عناوین و برنامه های مختلف نظیر ید مسکن ارزان قیمت، مسکن حداقل، مسکن بهینه، مسکن کارگری و مسکن برای اقشار کم درآمد شده باشند. در شرایط کشور ما، میزان تولید و عرضه کمی مسکن، کمتر از تقاضای آن است، زیرا رشد سریع جمعیت و گسترش مراکز زیست و کانون های شهری، بیش از امکانات ساخت و ساز مسکن است. در نتیجه همواره در قشربندی اجتماعی، خانواده های کم درآمد و محروم در رسیدن به فضای س تی خود در تنگنای بیشتری قرار می گیرند.ضمن این که در شرایط کنونی ایران، مساله مسکن و کمبود آن، دیگر مختص به طبقات پایین و کم درآمد جامعه نمی شود، بلکه طیف وسیعی از طبقات متوسط و متوسط به بالانظیر کارمندان ت، فرهنگیان، به و … نیز با این مشکل مواجه اند و بعبارت دیگر مسکن در ایران تبدیل به یک مساله فراگیر و همگانی شده است که حل این معضل حداقل در کوتاه مدت و میان مدت با توجه به روند کنونی افزایش جمعیت شهر نشین، غیر ممکن می نماید.
با
پاو وینت مطالعات مجتمع مس ی 120 واحدی سنندج
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی، شمقدری ضمن اشاره به شرایط عمومی کشور در مصرف انرژی و ضرورت بهینه سازی استفاده از منابع انرژی اعلام کرد: کتابخانه هایی که در کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن صرفه جویی کنند و بهینه سازی مصرف را فرهنگ سازی نمایند، مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هدف از تقدیر و تشویق را سرعت بخشیدن به مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد و گفت: استان اسان رضوی همیشه پیشگام در اجرای موفق طرح ها در کشور بوده است و این مرتبه به حول قوه الهی نظاره گر آغاز این موضوع با اقدامات صورت گرفته در کتابخانه های عمومی اسان رضوی، قابل دسترسی خواهد بود.گفتنی است، معیار ارزی صرفه جویی در مصرف انرژی عملکرد امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی، شمقدری ضمن اشاره به شرایط عمومی کشور در مصرف انرژی و ضرورت بهینه سازی استفاده از منابع انرژی اعلام کرد: کتابخانه هایی که در کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن صرفه جویی کنند و بهینه سازی مصرف را فرهنگ سازی نمایند، مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هدف از تقدیر و تشویق را سرعت بخشیدن به مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد و گفت: استان اسان رضوی همیشه پیشگام در اجرای موفق طرح ها در کشور بوده است و این مرتبه به حول قوه الهی نظاره گر آغاز این موضوع با اقدامات صورت گرفته در کتابخانه های عمومی اسان رضوی، قابل دسترسی خواهد بود.گفتنی است، معیار ارزی صرفه جویی در مصرف انرژی عملکرد امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی، شمقدری ضمن اشاره به شرایط عمومی کشور در مصرف انرژی و ضرورت بهینه سازی استفاده از منابع انرژی اعلام کرد: کتابخانه هایی که در کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن صرفه جویی کنند و بهینه سازی مصرف را فرهنگ سازی نمایند، مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هدف از تقدیر و تشویق را سرعت بخشیدن به مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد و گفت: استان اسان رضوی همیشه پیشگام در اجرای موفق طرح ها در کشور بوده است و این مرتبه به حول قوه الهی نظاره گر آغاز این موضوع با اقدامات صورت گرفته در کتابخانه های عمومی اسان رضوی، قابل دسترسی خواهد بود.گفتنی است، معیار ارزی صرفه جویی در مصرف انرژی عملکرد امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود.
برای حل بحران مسکن لازم است ت با استفاده از زمین های عمومی قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف نموده و ساخت منازل مس ی ارزان قیمت را تسهیل نماید.
یک کارشناس مسکن گفت:ارائه تسهیلات و زمین تی ارزان قیمت به منظور ساخت و ساز مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد به رونق بازار مسکن کمک می کند.
شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و سازمان نظام ی ساختمان استان تهران با هدف بهره‎گیری از توانمندی‎های مشترک و رشد کیفیت ساخت‎وساز مبتنی بر اصول فنی و ی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی تفاهم نامه همکاری امضا د.
گروه بنگاه‌ها: رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن ۶رویکرد عمده این بانک در دسترسی به سیاست توسعه پایدار در بخش مسکن را تشریح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، ناهید محسنی در پنل تخصصی «توسعه…
دو کارشناس مسکن سال ۹۷ سال رونق بازار مسکن خواهد بود. آن ها می گویند روندی رو به رشدی که در بازار مسکن ۹۶ مشاهده شده است، در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
مقدمه:
براساس بررسی ها و مطالعات، انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی در جهان است.
کارشناسان بخش انرژی می گویند انرژی نوری که توسط خورشید در هر ساعت به زمین می تابد، بیش از کل انرژی است که نان زمین در طول یک سال مصرف می کنند.
براساس بررسی ها و مطالعات، انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی در جهان است. کارشناسان بخش انرژی می گویند انرژی نوری که توسط خورشید در هر ساعت به زمین می تابد، بیش از کل انرژی است که نان زمین در طول یک سال مصرف می کنند.
از این رو برای بهره گیری از این منبع باید راهی جست تا انرژی پراکنده آن با بازده بالا و هزینه کم به انرژی قابل مصرف الکتریکی تبدیل شود. به گزارش ایرنا این کارشناسان روش های مختلفی را برای استفاده از انرژی خورشیدی پیشنهاد می کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
روش های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی
ویژگی های انرژی خورشیدی
سیستم ولتاییک چیست؟
اصول کار یک پنل فتو ولتاییک
انرژی خورشیدی در ایران فراوان اما گران
استفاده از انرژی باد در ایران
استفاده از گاز متان
انرژی باد، انرژی پاک و پرسود
مزایای استفاده از توربین های بادی
ایران سرزمین تبلور انرژی ها
انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان
کاربردهای انرژی خورشیدی و معایب و محاسن آن
آبگرمکن های خانگی خورشیدی
فرصتی برای استفاده از انرژی پاک
دسترسی به انرژی
یک کارشناس مسکن گفت:ارائه تسهیلات و زمین تی ارزان قیمت به منظور ساخت و ساز مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد به رونق بازار مسکن کمک می کند.
الله شمقدری در جمع همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی استان گفت: از کتابداران و مسئولین کتابخانه های عمومی استان که در کاهش مصرف انرژی پیشگام شوند تقدیر به عمل خواهد آمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی، شمقدری ضمن اشاره به شرایط عمومی کشور در مصرف انرژی و ضرورت بهینه سازی استفاده از منابع انرژی اعلام کرد: کتابخانه هایی که در کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن صرفه جویی کنند و بهینه سازی مصرف را فرهنگ سازی نمایند، مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هدف از تقدیر و تشویق را سرعت بخشیدن به مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد و گفت: استان اسان رضوی همیشه پیشگام در اجرای موفق طرح ها در کشور بوده است و این مرتبه به حول قوه الهی نظاره گر آغاز این موضوع با اقدامات صورت گرفته در کتابخانه های عمومی اسان رضوی، قابل دسترسی خواهد بود. گفتنی است، معیار ارزی صرفه جویی در مصرف انرژی عملکرد امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود
الله شمقدری در جمع همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی استان گفت: از کتابداران و مسئولین کتابخانه های عمومی استان که در کاهش مصرف انرژی پیشگام شوند تقدیر به عمل خواهد آمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی، شمقدری ضمن اشاره به شرایط عمومی کشور در مصرف انرژی و ضرورت بهینه سازی استفاده از منابع انرژی اعلام کرد: کتابخانه هایی که در کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن صرفه جویی کنند و بهینه سازی مصرف را فرهنگ سازی نمایند، مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هدف از تقدیر و تشویق را سرعت بخشیدن به مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی اعلام کرد و گفت: استان اسان رضوی همیشه پیشگام در اجرای موفق طرح ها در کشور بوده است و این مرتبه به حول قوه الهی نظاره گر آغاز این موضوع با اقدامات صورت گرفته در کتابخانه های عمومی اسان رضوی، قابل دسترسی خواهد بود. گفتنی است، معیار ارزی صرفه جویی در مصرف انرژی عملکرد امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود
همشهری آنلاین: مطالعات جدید نشان می دهد: مصرف مسکن های رایج از قبیل ایبوپروفن احتمال حمله قبلی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و این خطر در هفته و ماه اول بیشتر است.
ممیزی و مدیریت انرژی
صرفه جویی و را ارهای مصارف انرژی
ضرورت بهینه سازی و بهره وری انرژی
وضعیت مصرف و شدت انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای صنعتی
بررسی قوانین و استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در صنایع مختلف
مفاهیم و اصول ممیزی انرژی در صنعت ساختمان
معرفی و عملکرد لوازم و تجهیزات اندازه گیری در انجام ممیزی انرژی
بررسی ارزش تلفات انرژی در فرآیند های صنعتی (بخار ، هوای فشرده و ...)
تاریخچه "سیستم مدیریت انرژی" در جهان
بررسی فرآیند pdca در استاندارد iso 50001
فرآیند ممیزی خارجی و اخذ گواهی برای سیستم مدیریت انرژی