ن دانستند و تأکید د علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی قدرت روز

همشهری آنلاین: حضرت آیت الله دوران کنونی را دوران عزت ایران دانستند و تأکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند.
حضرت آیت الله دوران کنونی را دوران عزت ایران دانستند و تأکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند.
انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفتند: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است.علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است/ دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند حضرت آیت الله معظم انقلاب ی ظهر  روز (یکشنبه) در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد بویژه ماه رجب، گفتند: ماههای رجب، شعبان و رمضان، به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هستند و باید از این ماههای پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد. انقلاب ی از اقتدار، امنیت، عزت و توانایی کافی در زمان لازم به عنوان اه اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان د: نتیجه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اه تعیین شده باشند.ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت ایران دانستند و تأکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند و حملات خود را افزایش داده اند.حضرت آیت الله افزودند: به رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام ی، روز به روز افزایش خواهد یافت.پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیت های نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد و گفت: در سال جدید، به افزایش تلاشها و حرکت های مجاهدانه برای دستی به اه ، متعهد هستیم.
انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفتند: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است.علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است/ دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند حضرت آیت الله معظم انقلاب ی ظهر  روز (یکشنبه) در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد بویژه ماه رجب، گفتند: ماههای رجب، شعبان و رمضان، به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هستند و باید از این ماههای پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد. انقلاب ی از اقتدار، امنیت، عزت و توانایی کافی در زمان لازم به عنوان اه اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان د: نتیجه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اه تعیین شده باشند.ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت ایران دانستند و تأکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند و حملات خود را افزایش داده اند.حضرت آیت الله افزودند: به رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام ی، روز به روز افزایش خواهد یافت.پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیت های نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد و گفت: در سال جدید، به افزایش تلاشها و حرکت های مجاهدانه برای دستی به اه ، متعهد هستیم.
حضرت آیت الله تاکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند.

علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است/ دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اندحضرت آیت الله معظم انقلاب ی ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد بویژه ماه رجب، گفتند: ماههای رجب، شعبان و رمضان، به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هستند و باید از این ماههای پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد. انقلاب ی از اقتدار، امنیت، عزت و توانایی کافی در زمان لازم به عنوان اه اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان د: نتیجه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اه تعیین شده باشند.ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت ایران دانستند و تأکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند و حملات خود را افزایش داده اند.حضرت آیت الله افزودند: به رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام ی، روز به روز افزایش خواهد یافت.پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیت های نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد و گفت: در سال جدید، به افزایش تلاشها و حرکت های مجاهدانه برای دستی به اه ، متعهد هستیم.
دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با انقلابحضرت آیت الله معظم انقلاب ی ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد بویژه ماه رجب، گفتند: ماههای رجب، شعبان و رمضان، به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هستند و باید از این ماههای پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد.
انقلاب ی از اقتدار، امنیت، عزت و توانایی کافی در زمان لازم به عنوان اه اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان د: نتیجه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اه تعیین شده باشند.
ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت ایران دانستند و تأکید د: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام ی، قدرت روز افزون این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند و حملات خود را افزایش داده اند.
حضرت آیت الله افزودند: به رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام ی، روز به روز افزایش خواهد یافت.
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیت های نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد و گفت: در سال جدید، به افزایش تلاشها و حرکت های مجاهدانه برای دستی به اه ، متعهد هستیم.
تهاجم فرهنگی از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد تهاجم فرهنگی به معنی انتقال معانی میان نظام های فرهنگی بدون رضایت دوطرفه است. به عبارت دیگر، اگر یک نظام فرهنگی، ارزش های خود را با استفاده از قدرت بر نظام دیگری تحمیل کند، تهاجم فرهنگی صورت می گیرد. برخلاف مبادله فرهنگی که در آن نظام ها توسعه یافته و تغییرات را برمی تابند؛ در تهاجم فرهنگی، ارزش های اصلی هر نظام مورد تردید قرار می گیرد و به مرور زمان نظام های ارزشی و فرهنگی از بین می روند. فرهنگ های مهاجم معمولاً برای تضعیف و آسیب پذیر فرهنگ دیگر، از روش های جوسازی بهره می برند. در ایران غرب زدگی را عموماً نمونه ای از آسیب پذیری در برابر تهاجم فرهنگی تلقی کرده اند.
ولی فقیه در استان و کرمانشاه گفت: تهاجم فرهنگی بسیار خطرناک تر از تهاجم نظامی است، چرا که تهاجم فرهنگی هویت و ایمان مردم را نشانه گرفته است.
ایسنا نوشت: اطلاعات گفت: روحیه شهادت طلبی بزرگترین قدرت بازدارنده ایران علیه تهاجم دشمن است.
ایسنا نوشت: اطلاعات گفت:روحیه شهادت طلبی بزرگترین قدرت بازدارنده ایران علیه تهاجم دشمن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است، گفت: بسیج را بنا نهادند چرا که می دانستند آثار آن در آینده ایران ی نمایان خواهد شد.
مسئول ستادهای انتخاباتی گفت: آتش زدن حکم بقایی توسط مقابل سفارت انگلیس شاید از جهت باور اجتماعی ارزشی ندارد ولی این باند رازآلود چون راهی مجدد به قدرت نیافتند استقلال کشور را نشانه رفته اند.
موقت سیرجان گفت: ، ، توان و پیشرفت علمی، قدرت دفاعی، ، اتحاد و همبستگی و اعتقادات دینی، پایه های قدرت نظام ما را تشکیل می دهند .
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و گرجستان با بیان اینکه ایران در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن با قدرت ایستاده است، گفت: سیاست کشورهای غربی بر این استوار است که تمدن و هویت تاریخی دیگر ملت ها را تحت تأثیر قرار دهد.
خطبه های این هفته مورخ 26/02/1393 توسط محترم بخش میان جلگه حجةال و المسلمین محمد حسین ایروانی ایراد گردید، ایشان در خطبه اوّل با اشاره به خطبه 153 نهج البلاغه چهار ویژگی و صفت غافلان را بر شمردند. ایشان در خطبه دوّم، ضمن تقدیر و آرزوی قبولی طاعات معتکفین ، از خدمتگزاران به آنها نیز تقدیر و تشکر نمودند . در ادامه با اشاره به یوم النکبة روز اعلام موجودیّت رژیم صهیونیستی ، این رژیم را توطئه استعمار جهت مبارزه با و مسلمین دانستند و برای نابودی آن دعا د. حجةال والمسلمین ایروانی در ادامه ضمن عرض تسلیّت بمناسبت سالروز ارتحال آیةالله بهجت ایشان را عالمی عامل و خودساخته دانستند. ایشان در ادامه ضمن اشاره به سالگرد محاصره اقتصادی ایران از سوی در اوّل داد 1359 دشمنی با ایران را پس از پیروزی انقلاب با اصل نظام و دانستند لکن اشاره نمودند که نه و نه هیچ کشور دیگری نمی تواند با تهاجم نظامی و تهدید و تحریم ملّت ما را از نظام جدا کند بلکه اگر ما روزی دچار ضعف مشکل شویم از ناحیه سوء مدیریتها و فرهنگ نادرست برخی افراد در داخل کشور خواهد بود.
انقلاب ی با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت، انتخابات در نظام را نماد مردم سالاری ی و مایه عزت و افتخار و قدرت و سربلندی دانستند و تأکید د: باید مردم، مسئولان و نامزدها، انتخابات را قدر بدانند و زمینه یک انتخابات پرشور و شوق و با نشاط، سالم، با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
بدون شک، یکی از دغدغه های دیرینه و مهم ی که همواره مورد تأکید و توجه ایشان بوده، مقوله تهاجم فرهنگی است. با وجود بحث های گوناگون درباره تهاجم فرهنگی و هویت و زمینه ها و مصادیق آن، باید اعتراف کنیم که هنوز آراءخالص و شفاف ی در این باره، مهجور و متروک مانده است و نسل جوان، شناخت دقیق و روشنی از این واقعیت اجتماعی ندارند. اگرچه ی اخیرا بحث ناتوی فرهنگی را مطرح فرموده اند که بحث تهاجم را نیز دردل خود دارد. از این رو، در این مقاله به تبیین معنا و مفهوم حقیقی تهاجم فرهنگی از دیدگاه ی می پردازیم تا پس از ایجاد معرفت جمعی نسبت به آن، حساسیت جمعی و عزم جمعی برای مقابله با این پروژه تهدیدکننده شکل گیرد.
انقلاب ی در دیداری سه ساعته با دانشجویان، ضمن شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرات دانشجویان درباره ی مسایل علمی و ی و همچنین موضوعات ، فرهنگی و اقتصادی کشور در سخنانی، دانشجویان را در صفوف مقدم مبارزه ی مستمر نظام ی با نظام سلطه دانستند و با تأیید نگاه نقادانه و مطالبه گرانه ی دانشجویان در مسایل مختلف، «نگاه آرمان گرایانه و مأیوس نشدن از ش ت های مقطعی» را مکمل این دغدغه مندی دانستند
تمرکز سازمان یافته دشمن بر اعتماد مردم به نظام با سه محور اصلی ناکارآمد،فاسد و مستبد نشان دادن نظام آنچنان هدفمند و سنگین دنبال می شود که بدیهی ترین دستاوردها را هم مورد شبهه قرار می دهد.
قم - مشاور امور بین الملل معظم انقلاب گفت: اگر قدرت منطقه ای خود را حفظ نکنیم دشمنان ش ت خورده مانند ما را مورد تهاجم قرار می دهند.
اتاق عملیات مشترک روسیه، ایران و نیروهای متحد در اعلام کرد با قدرت با هر ی مقابله خواهد کرد و به اجازه نخواهند داد بر جهان مسلط شود.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح تهاجم زمینی به ایران را غیرممکن دانست و گفت: احتمال تهاجم هوایی که دشمن بیان می کند، به آن دلیل است که فکر می کند تلفات کمتری متحمل می شوند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهاجم زمینی به ایران را غیرممکن دانست و گفت: احتمال تهاجم هوایی و موشکی که دشمن ترسو آن را انتخاب می کند، به آن دلیل است که فکر می کند تلفات کمتری متحمل می شوند.
«سید عمار حکیم» در دیدار با هیأت اعزامی وزارت خارجه نروژ تأکید کرد: انتخابات آینده نمایانگر قدرت و تثبیت نظام دموکراسی در عراق است.
رشوه را می توان به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین ت ها در سطح جهان مربوط می شود. حکومت ها نیز رشوه خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی اعتمادی مردم به خود می دانستند و به همین دلیل مجازات های سنگینی برای آن در نظر می گرفتند.
گروه : دبیرکل مجموع ون مبارز با بیان اینکه اصلاح طلبان از نظام عبور نکرده اند، گفت: باتوجه به اینکه ی رأی ها داده شده در انتخابات اخیر را رأی به نظام دانستند و با توجه به تعداد…

سابقه ی فقه در شیعه، سابقه ی عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام سازی بر اساس این فقه است؛ که این را بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ ی که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، بزرگوار ما بود.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، تهاجم به منطقه را عامل شکننده شدن امنیت دانست و گفت: افغانستان پس از تهاجم امن تر نشده ...

انقلاب ی، فساد را در بسیاری از موارد ناشی از روحیه زیاده طلبی دانستند و گفتند: اینکه …
تهاجم فرهنگى cultural invasion :مترادف اصطلاح امپریالیسم فرهنگى خبرى یعنى، اعمال قدرت به منظور اشاعه ارزش‏هاى فرهنگى امپریالیسم در میان ملل دیگر و تباه فرهنگ آنهاست. به عبارت دیگر تهاجم فرهنگى به این معنا است که مجموعه‏اى سیاسى یا اقتصادى، براى اجراى مقاصد خود، به بنیان‏هاى فرهنگى ملّتى هجوم مى‏برد و باورهاى تازه‏اى را به زور و به قصد جایگزینى با فرهنگ و باورهاى ملى آنها، وارد کشور مى‏کند. تهاجم فرهنگى، براى بى‏اعتقاد نسل نو به دین و به اصول فرهنگی انجام مى‏گیرد. در واقع، تهاجم فرهنگى دو رکن اساسى و مهم دارد: 1. جایگزین فرهنگ بیگانه به جاى فرهنگ بومى. 2. سلطه بر تمامی منابع فکری و حیاتی کشور یا ملت مورد تهاجم برای رسیدن به منافع مادی . هر نهضت و حرکتى که هدف آن برانداختن آداب و تمدّن و رسوم تعلیم و تربیت و آداب وشعائر و سنن دینى و قومى یک جامعه و تضعیف اعتقاد و پایبندى افراد آن جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان به فرهنگ و آداب خودشان براى آماده سازى آنها به قبول عادات بیگانگان باشد، تهاجم فرهنگى به آن جامعه است. 1) ورود و مسلمان شدن ایرانیان
دوستان سلام تهاجم نرم در اشکال گوناگونی صورت میگیرد. اما هدف هر تهاجم بر جسم و ذهن خلاصه میشود. تهاجم ها در اشکال، پوشاک، موسیقی،رسانه تصویری ( شبکه های خبری، های سینمایی، سریال ها، بازی های ویدئویی، کارتون هاف های مستند) ،مواد عذایی و ... صورت میگیرد. اما چگونه میتوان جلوی این تهاجم ها ایستاد ؟ از آن جا که ما فعالان فضای سایبری به مراکز قدرت و تصمیم سازی دسترسی نداریم حوزه اصلی ما، تبیین فضای جامعه و جهان است که به اشکال متفاوتی صورت میگیرد. منظور این است که با روشهای. متفاوت، طیف های جامعه را بتوان آگاه کرد. چگونه میتوان به این هدف رسید؟