1140 من حتی هیچ هم نیستم حتی هیچ

@arnikaseir تور 6 روز استانبول تاریخ 19/17 داد ✈️پرواز صبح ایران ایر
3sabena.... 999 4matiat..1040 4the city...1040 4buyuk sahinlar...1060 4elan..1060 4marmaray...1080 4marble...1140 4tulip pera...1140 4pera rose...1140 4 tulip city...1140 4tryp taxim ...1160 4city center... 1165 4taxim line ...1165 4senator taxim ...1215 4clarion...1199 4inn pera...1275 4oztanic...1275 4golden park...1275 4golden age....1275 4lares park...1275 4seminal...1275 4avantgard...1275 4titanic city ...1330 5vali ak ... 1140 5surmeli ... 1180 5dedeman ... 1280 5grand de pera .... 1280 5plazzo donizetti...1310 5arts... 1320 5grand cevahir ...1390 5point taxim ...1490 5novotel bosphrus...1470 5the parma ...1430 5elite world ...1470 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
تور 6 روز استانبول
☚تاریخ 13 و15 فروردین ✈معراج ۲۳:۳۰ به ۲:۲۵ 4the city ... 1.030 4grand emin ... 1.080 4buyuk sahinlar... 1.080 4eterno ... 1120 4cumbali plaza ... 1.099 4tulip pera... 1140 4tulip city... 1140 4pera rose... 1140 4marble... 1140 4grand star ...1160 4blue marmaray ...1160 4grand halic ... 1160 4opera... 1280 4seminal... 1270 4clarion ... 1280 4taxim gonen ... 1295 4green park taxim ... 1315 4golden park ...1350 4grand oztanic ...1350 4avantgard ...1350 4lares park ... 1470 5akgun beyazit... 1.099 5vali ak... 1130 5akgun topkapi... 1295 5surmeli ... 1335 5plazzo donizetti... 1235 5point taxim... 1440 برای رزرو تور در ایام تعطیل با شماره زیر تماس بگیرید. 09104573426 @arnikaseir
@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 17 اردیبهشت ✈پرواز ایران ایر
3* sabena.... 899 4* marinem.... 950 4* alfa.... 950 4* monopol.... 960 4* berlin.... 970 4* arsima.... 970 4* blue marmaray.... 990 4* cuento.... 1010 4* by murat crown.... 1030 4* nova plaza.... 1040 4* eterno.... 1040 4* tulip city.... 1040 4* pera rose.... 1040 4* marmaray.... 1040 4* ikbal.... 1060 4* berjer taxim.... 1060 4* buyuk hamit.... 1060 4* crystal.... 1099 4* golden park..... 1099 4* lares park..... 1130 4* grand oztanik.... 1140 5* grand de pera.... 1135 5* green park merter.... 1140 5* arts.... 1140 5* dedeman.... 1150 5* surmeli.... 1150 5* mercure bosphorus.... 1190نمای رو به دریا 5* the elsiyum .... 1270 برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور استانبول
نرخ تور4 شب و 5 روزه استانبول6,7,9 اردیبهشت✈ با پرواز ترک اطلس صبح به شب 3*gorur 940 3*abel 970 3*fide 999 4*matiat 999 4*cumbali palaza 999 4*eterno 1030 4*marbel 1060 4*tulip pera1060 4*pera rose1060 4*tulip city1060 4*feronia 1070 4*crystal 1140 4*grand star 1140 5*dedeman 1160 5*surmeli 1199 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
http://bayanbox.ir/view/5168670124355471454/1140.jpg «بر لب رود (زنده رود) نشین و گذر عمر ببین». این ع را که دیدم، یک لحظه دوران پیری را تصور ؛ دورانی که همۀ کرم ها را ریخته ام، عشق کرده ام، کِیف برده ام و کاری ناکرده وانگذاشته ام؛ البته یک چیز در این ع و تصوراتم مرا رنج می دهد. نکند همین قدر در فکر و اندوه فرو بروم! نه، خدا نکند!
@arnikaseir تور5 روزه استانبول 21 فروردین ✈ با تابان
3*gorur 999 4*abel 1020 4*the city 1025 4*grand hilarium 1080 4*monopol taksim1080 4*city center 1120 4*nova plaza 1140 4*istanbul inn taksim 1140 4*taxim express 1140 4*tryp taksim 1150 4*feronya taksim 1150 4*crystal 1210 4*senator 1220 4*lamartin taksim 1220 4*green park taksim 1220 4*golden park 1210 4*golden age 1240 4*oztanic 1250 4*novotel 1199 اتاق رو به دریا 5*lausos palace 1195 5*dedeman 1260 5*novotel bosphorus 1330 5*mercure bomonti 1310 5*mercure bosphorus 1295 اتاق رو به دریا 5*point taksim 1380 5*eite world taksim 1450 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 4 روز استانبول تاریخ/ 10 تیر با تابان 3*grand milan ...965 4*blu marmaray ...1020 4*marmaray palace ... 1020 4*elan taxim ... 1060 4*tulip pera ...1130 4*tulip city ...1130 4*pera rose ... 1130 4*tryp taxim ... 1140 4*dora ... 1140 4*cuento ...1140 4*lemirrage ...1080 4*city center...1170 4*marble ... 1190 4*grand oztanic...1280 4*golden park ...1280 4*avantgard...1280 4*golden age ... 1290 4*taxim gonen ...1360 5*lausos palace ... 1155 5*surmeli ... 1170 5*mercure bomonti ... 1290 5*dedeman ... 1195 5*grand cevahir ... 1260 5*crown plaza ... 1299 5*arts ...1380 5*the parma ... 1380 5*point taxim .... 1625 5*elite world ... 1625 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۷ تغییر قیمت ۰ تومان
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۳۴۰
میلگرد ۸ a۲ پارس آرمان ۱۲۱۰
میلگرد ۱۰ a۲ پارس آرمان ۱۱۳۵
میلگرد ۱۲ a۲ ابهر ۱۱۳۵
میلگرد ۱۴ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۰ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب ۱۱۴۰
میلگرد ۱۶ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۰ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب ۱۱۴۰
میلگرد ۱۸ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۰ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب ۱۱۴۰
میلگرد ۲۰ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۵ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب ۱۱۴۰
میلگرد ۲۲ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۵ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب ۱۱۴۰
میلگرد ۲۵ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۰ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب ۱۱۴۰
میلگرد ۲۸ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۲۰ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب
میلگرد ۳۲ a۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۲۱۰ هیربد-زاگرس- کبیر-آریاذوب
میلگرد ۱۴ الی ۲۵ a۳ ابهر ۱۱۳۰ به علت نوسان بازار احتمال تغییر قیمت در طول روز وجود دارد. هزینه حمل،بارگیری و تخلیه بار به عهده یدار میباشد.
@arnikaseir تور6 روزه استانبول 3 داد ✈پرواز ایران ایر
3* sabena.... 980 4* the city.... 1020 4* marinem.... 1040 4* alfa.... 1040 4* monopol.... 1040 4* arsima.... 1040 4* elan (taxim).... 1060 4* buyuk sahinler.... 1060 4* grand hilarium.... 1090 4* blue marmaray.... 1090 4* icon....1080 4* tulip city.... 1099 4* pera rose.... 1099 4* delta.... 1099 4* marmaray.... 1090 4* eterno.... 1099 4* feronya.... 1110 4* nova plaza....1140 4* trype taxim.... 1140 4* berlin.... 1140 صبحانه و شام 4* ikbal deluxe.... 1150 4* berjer taxim.... 1140 4* crystal.... 1199 4* green park.... 1199 4* golden park..... 1250 4* lares park..... 1260 4* golden age.... 1260 4* grand oztanik....1260 4* avantgarde.... 1260 4* titanic city.... 1320 5* istanbul gonen.... 1170 5* green park merter.... 1230 5* arts.... 1290 5* dedeman.... 1260 5* surmeli.... 1260 5* grand de pera.... 1250 5* palazo donizetti.... 1280 5* ramada merter.... 1290 5* mercure bosphorus.... 1310 نمای رو به دریا 5* the elysium .... 1435 5* the parma..... 1460 5* conrad.... 1610 برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 7 روزه استانبول 27 فروردین ✈تابان 4* abel.... 950 4* arsima.... 999 4* alfa.... 1010 4* cumbali plaza.... 1050 4* monopol....1050 4* blue marmaray.... 1060 4* berlin.... 1070 4* by murat crown(taxim).... 1099 4* marmaray.... 1099 4* cuento.... 1099 4* tulip pera.... 1099 4* tulip city.... 1099 4* pera rose....1099 4* ana el(taxim).... 1140 4* tryp taxim.... 1140 4* berjer.... 1140 4* taxim express.... 1150 4* white monarch.... 1160 4* taxim line.... 1160 4* crystal.... 1220 4* lamartine.... 1260 4* golden park.... 1260 4* green park.... 1260 4* golden age.... 1270 4* lares park.... 1270 4* avantgarde.... 1280 4* grand oztanik.... 1280 5* green park merter.... 1270 5* dedeman.... 1290 5* surmeli.... 1290 5* arts.... 1350 5* mercure bosphorus.... 1330نمای رو به دریا 5* point.... 1550 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
 ید گیاه دارویی جهت تهیه گیاه هان دارویی با شماره 09019494433 تماس یا پیامک بفرستید
ادرس سایت ما در لینک زیر اینجا کلیک کنید
ادرس ما را به خاطر بسپارید www.buygreen.ir
@arnikaseir تور6 روزه استانبول 21 اسفند تابان 3gorur ☞ 870 4the city☞ 950 4berlin ☞950 4marinem ☞ 960 4monopol taksim☞ 999 4beyaz saray ☞ 1.030 4city center ☞1.030 4tryp taksim ☞ 1.030 4grand halic ☞ 1.030 4crystal ☞ 1.090 4taxim express ☞ 1.080 4troya taksim ☞1.080 4golden park ☞ 1.099 4oztanic ☞ 1150 4avantgarde ☞1150 4green park taksim☞ 1.090 5vali ak ☞1.050 5dedeman ☞ 1140 5arts taksim☞ 1210 4novotel ☞ 1140 اتاق رو به دریا-سرویس رایگان به ت یم 5lazzoni ☞1199 5hampton ☞1.099 5 mercure bomonti ☞ 1290 5point taksim ☞ 1320 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 28 , 29 , 30 اردیبهشت ✈تابان 3* sabena.... 940 4* the city.... 970 4* arsima.... 975 4* marinem.... 985 4* grand hilarium.... 995 4* elan (taxim).... 990 4* alfa.... 990 4* monopol.... 980 4* berlin.... 990 4* blue marmaray.... 1010 4* icon....1010 4* delta.... 1030 4* tulip city.... 1030 4* pera rose.... 1030 4* marmaray.... 1040 4* eterno...1040 4* nova plaza....1030 4* by murat crown.... 1040 4* trype taxim.... 1050 4* ikbal deluxe.... 1060 4* berjer taxim.... 1060 4* crystal.... 1120 4* green park.... 1140 4* golden park..... 1140 4* lares park..... 1155 4* golden age.... 1170 4* grand oztanik.... 1160 4* avantgarde.... 1170 4* titanic city.... 1280 5* green park merter.... 1140 5* arts.... 1160 5* dedeman.... 1160 5* surmeli.... 1160 5* grand de pera.... 1180 5* ramada merter.... 1180 5* mercure bosphorus....1190نمای رو به دریا 5* the elysium .... 1299 5* the parma..... 1299 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
توجه توجه نرخ استثنایی دبی تور 3 شب و 4 روز

⭐️⭐️⭐️ phoenix ........................ 1070 mayfair ......................1070 delmon palace ............................. 1080 golden square ..................1095 saffron el ........................... 1110 sadaf .......................... 1110 signature inn ................ 1110 dubai palm ............................ 1110 ibis one central ............................. 1120 royalton el ........................... 1120 gulf star ................ 1120 dorus el ...................... 1130 sun & sands ....................... 1130 fortune deira ...................... 1140 nihal ................................ 1140 citymax bur dubai ........................... 1140 orchid el ........................... 1140 holiday inn express dubai airport ................ 1170 holiday inn express dubai safa park ............................. 1170 holiday inn express jumeirah ................................ 1170
⭐️⭐️⭐️⭐️ grand central el ....................... 1150 landmark riqqa.......................................1150 abjad grand el ........................ 1160 summit el ............. 1160 al jawhara gardens ......................... 1180 landmark grand ...................................... 1180 emirates concorde .................... 1180 landmark grand .................................... 1190 monaco el ......................... 1190 avari dubai ..................... 1190 nihal palace el ............................1190 best western premier......................................1190 carlton downtown el ..........................1190 saffron boutique el .............................................1190 avenue ............................... 1190 fortune grand ...................................1195 city seasons towers ...................................1195 moscow ...........................................1195 somewhere el tecom .............................. 1195 pearl creek el ............................. 1200 novotel suites .......................... 1200 al khaleej grand el ..........................1200 rove city centre ..........................1220 rove trade centre ......................... 1230 rove healthcare city .................................. 1230 landmark baniyas ........................ 1240 landmark plaza baniyas ...............................1140

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ asiana el .....................1200 sheraton dubai creek .............................. 1300 cove rotana ras al khaima .............................. 1300 hilton dubai creek ............................. 1310 hyatt regency dubai ..................... 1320
برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 5 روز استانبول ویژه تعطیلات
تاریخ 10 داد✈ با ایران ایر 3*gorur ... 1075 3*grand oruc... 1080 3*sabena ... 1120 3*abel ... 1140 4*the city ... 1140 4*matiat ... 1140 4*grand emin ... 1180 4*fide... 1180 4*buyuk sahinlar... 1190 4*eterno ... 1225 4*monopol ... 1225 4*taxim line ...1245 4*inn pera ...1310 4*tulip pera... 1220 4*tulip city... 1220 4*pera rose...1220 4*marble... 1220 4*feronia ... 1240 4*grand star ...1325 4*blue marmaray ... 1240 4*city center ... 1245 4* ak .... 1330 4*seminal... 1330 4*clarion ... 1330 4*grand oztanic ...1330 4*golden age ... 1330 4*golden park ... 1330 4*avantgard ...1330 4*lares park ... 1340 4*taxim gonen ... 1430 4*elit world prestige ... 1395 5*akgun beyazit... 1175 5*vali ak... 1220 5*surmeli... 1340 5*plazzo donizetti... 1355 5*dedeman ....1325 5*grand de pera ... 1325 5*arts ... 1360 5*point taxim... 1480 5*the parma ...1495 5*grand cevahir ... 1425 5*elite world ... 1530 برتی اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
http://bayanbox.ir/view/5168670124355471454/1140.jpg «بر لب رود (زنده رود) نشین و گذر عمر ببین». این ع را که دیدم، یک لحظه دوران پیری را تصور ؛ دورانی که همۀ کرم ها را ریخته ام، عشق کرده ام، کِیف برده ام و کاری ناکرده وانگذاشته ام؛ البته یک چیز در این ع و تصوراتم مرا رنج می دهد. نکند همین قدر در فکر و اندوه فرو بروم! نه، خدا نکند! + می خواستم بیام یکی یکی به کنکوری ها سر بزنم و جویای احوال بشم، ولی دیدم خیلی هستند. کنکوری ها! خودتون بیاید بگین ببینم چیکار کردین؟ خب بود؟ بد بود؟ حلّه س؟ چیطورس؟
پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در 9 ماه امسال 12 هزار و 751 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال پیش 2.6 درصد کاهش داشته است.
@arnikaseir نرخ استثنایی دبی تور 3 شب و 4 روز
⭐️⭐️⭐️ phoenix ........................1070 mayfair ...................... 1070 delmon palace .................1080 golden square .................. 1095 saffron el ...................... 1110 sadaf .......................... 1110 signature inn ................ 1110 dubai palm ............................ 1110 ibis one central ................. 1120 royalton el .................. 1120 gulf star ................ 1120 dorus el ...................... 1130 sun & sands ....................... 1130 fortune deira ...................... 1140 nihal ................................ 1140 citymax bur dubai ............ 1140 orchid el ...................... 1140 holiday inn express dubai airport ................ 1170 holiday inn express dubai safa park .......................... 1170 holiday inn express jumeirah .......................... 1170 ⭐️⭐️⭐️⭐️ grand central el ........... 1150 landmark riqqa..................1150 abjad grand el ............ 1160 summit el ............. 1160 al jawhara gardens ........... 1180 landmark grand ............... 1180 emirates concorde ........... 1180 landmark grand ............... 1190 monaco el ......................... 1190 avari dubai ..................... 1190 nihal palace el .............1190 best western premier..........1190 carlton downtown el ......1190 saffron boutique el ........1190 avenue .......................... 1190 fortune grand ...............1195 city seasons towers ...........1195 moscow ...........................1195 somewhere el tecom .... 1195 pearl creek el ............. 1200 novotel suites ..................... 1200 al khaleej grand el .......1200 rove city centre ................1220 rove trade centre ............ 1230 rove healthcare city ......... 1230 landmark baniyas ............ 1240 landmark plaza baniyas .....1240 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ asiana el .....................1200 sheraton dubai creek ....... 1300 cove rotana ras al khaima ......................... 1300 hilton dubai creek ........... 1310 hyatt regency dubai ......... 1320
برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 7 روز استانبول
☚تاریخ 14فروردین
✈اتا✈ 4the city ... 855 4grand emin ... 899 4buyuk sahinlar...925 4eterno ... 950 4cumbali plaza ... 925 4tulip pera... 975 4tulip city... 975 4pera rose...975 4marble... 1080 4grand star ...1115 4blue marmaray ...995 4grand halic ... 995 4opera... 1140 4seminal... 1130 4clarion ... 1140 4taxim gonen ... 1385 4green park taxim ... 1185 4golden park ...1155 4grand oztanic ...1155 4avantgard ...1230 4lares park ... 1385 5akgun beyazit... 925 5vali ak... 960 5akgun topkapi... 1160 5surmeli ... 1200 5plazzo donizetti... 1185 5point taxim... 1410 5elite world ... 1485 برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir

مغرور نیستم ولی نیاز به حرف زدن با هر ی رو نمی بینم از من نرنج دوستم نه مغرورم نه بی احساس فقظ دل خسته ام از بی اعتمادی بی جا من خودمم خشنم اما بی رحم نیستم .تک پرم اما مغرور نیستم خود خواهم اما پرتوقع نیستم . رکم اما دروغگو نیستم تم اما لال نیستم .اگر برایت سنگینم با یه خداحافظی شادم کن این روز ها شیشه شدم زود میشکنم اما ناجور می برم من ادم سخت گیری نیستم اما ادم سخت گیر می اورم
(اشکان معصومیان

@arnikaseir تور5 روزه استانبول ☚16اسفند ✈️✈️ قشم ایر ✈️✈️ 3gorur ☞920 4the city ☞ 980 4berlin☞ 980 4grand hilarium ☞1040 4eterno taksim ☞ 1050 4marinem☞ 999 4monopol taksim ☞ 1030 4beyaz saray ☞ 1040 4city center ☞ 1050 4tryp taksim ☞ 1050 4feronya ☞1050 4grand halic☞ 1050 4berjer ☞1099 4crystal ☞ 1099 4troya taksim ☞ 1090 4golden park ☞ 1120 4oztanic ☞ 1150 4avantgarde ☞ 1150 4green park taksim☞ 1090 5vali ak ☞ 1060 5dedeman ☞ 1140 5surmeli ☞1160 5arts taksim ☞1199 4novotel ☞ 1140 اتاق رو به دریا-سرویس رایگان به ت یم 5*lazzoni ☞ 1180 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 در صورت رزرو تور در ایام تعطیل به لینک تلگرام زیر پیام دهید. @arnikaseir1
@arnikaseir تور4 روزه استانبول 4 , 5 آبان زاگرس 3* grand oruc.... 815 3* kaya.... 870 3* la garden....860 3* simper.... 860 3* yesilpark.... 910 3*+ monopol.... 865 3*+ bristol.... 865 4* yuksel.... 880 4* marinem.... 910 4* the city.... 910 4* elan.... 950 4* buyuk sahinler.... 915 4* ibis .... 940 4* orya.... 885 4* icon.... 970 4* os.... 970 4* ferman hilal(taxim).... 980 4* sanat taxim.... 1010 4* adelmar.... 1010 4* buyuk keban.... 1010 4* den city.... 970 4* güneş merter.... 980 4* my bade sisli..... 980 4* white monarch.... 940 4* biancho pera....990 4* pera rose.... 950 4* taxim express.... 950 4* ramada sisli.... 1010 4* grand aras.... 1010 4* endless art taxim.... 1030 4* ak.... 1100 4* vicenza.... 1070 4* avantgarde square.... 1150 4* grand star.... 1100 4* crystal.... 1100 4* veyron.... 1050 4* feronya.... 1040 4* green park taxim.... 1070 4* dora.... 1040 4* tulip pera.... 1010 4* cartoon.... 1020 4* novotel.... 1040سرویس رایگان به میدان تقسیم و است رو باز 4* troya taksim.... 1070 4* nova plaza.... 1020 4* city center.... 1070 4* orka royal.... 1080است رو باز 4* riva.... 1080 4*inn pera taksim.... 1100 4* seminal.... 1130 4* nippon.... 1130 4* taxim gonen.... 1160 4* grand oztanik.... 1155 4* avantgard.... 1155 4* metropolitan.... 1200 4* elite prestige.... 1140 5* vali ak.... 915 5* ramada merter.... 930 5* green park merter....1040 5* wish more..... 1015 5* surmeli.... 1080 5* tunel residence (taxim).... 1140 5* dedeman.... 1080 5* grand cevaher.... 1140 5* palazzo donizetti.... 1070 5* point barbaros.... 1140 5* lazzoni.... 1160 5* mercure bosphorus.... 1140نمای رو به دریا 5* mercure bomonti.... 1170 5* elit world.... 1290 5* the parma.... 1240 5* point.... 1300 ✅جهت اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️021-88762762 @arnikaseir
@arnikaseir توجه توجه نرخ استثنایی دبی تور 3 شب و 4 روز پرواز ایرعربیا ⭐️⭐️⭐️ phoenix ........................ 1070 mayfair ...................... 1070 delmon palace ............................. 1080 golden square .................. 1095 saffron el ........................... 1110 sadaf .......................... 1110 signature inn ................ 1110 dubai palm ............................ 1110 ibis one central ............................. 1120 royalton el ........................... 1120 gulf star ................ 1120 dorus el ...................... 1130 sun & sands ....................... 1130 fortune deira ...................... 1140 nihal ................................ 1140 citymax bur dubai ........................... 1140 orchid el ........................... 1140 holiday inn express dubai airport ................ 1170 holiday inn express dubai safa park ............................. 1170 holiday inn express jumeirah ................................ 1170 ⭐️⭐️⭐️⭐️ grand central el ....................... 1150 landmark riqqa.......................................1150 abjad grand el ........................ 1160 summit el ............. 1160 al jawhara gardens ......................... 1180 landmark grand ...................................... 1180 emirates concorde .................... 1180 landmark grand .................................... 1190 monaco el ......................... 1190 avari dubai ..................... 1190 nihal palace el ............................1190 best western premier......................................1190 carlton downtown el ..........................1190 saffron boutique el .............................................1190 avenue ............................... 1190 fortune grand ...................................1195 city seasons towers ...................................1195 moscow ...........................................1195 somewhere el tecom .............................. 1195 pearl creek el ............................. 1200 novotel suites .......................... 1200 al khaleej grand el ..........................1200 rove city centre ..........................1220 rove trade centre ......................... 1230 rove healthcare city .................................. 1230 landmark baniyas ........................ 1240 landmark plaza baniyas ...............................1240 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ asiana el .....................1200 sheraton dubai creek .............................. 1300 cove rotana ras al khaima .............................. 1300 hilton dubai creek ............................. 1310 hyatt regency dubai ..................... 1320 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir نرخ تور4 شب و 5 روزه استانبول 23و 24 داد با پرواز ترک اطلس صبح به شب 3 reydel 1099 4the city 1130 4monopol 1140 4grand ant 1140 4 berlin 1160 4 buyuk shahinler 1160 4grand unal 1170 4aspen 1170 4 tulip city / pera ros 1170 4 grand hilarum 1200 4marbel 1220 4 tryp 1220 4 crystal 1280 4grand star 1290 4golden park 1290 4 green park txm 1300 4senator 1300 4 golden age 1320 4grand oztanik 1320 4avant gard 1330 5 ramada merter 1340 4elit word perestige 1360 5vali ak 1190 5akgun vatan 1310 5 surmeli 1330 5 dedeman 1330 5 naz city 1330 5taitanic busines 420 5 the parma 1450 5 the elysium 1450 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir نرخ تور4 شب و 5 روزه استانبول 23و 24 داد با پرواز ترک اطلس صبح به شب 3 reydel 1099 4the city 1130 4monopol 1140 4grand ant 1140 4 berlin 1160 4 buyuk shahinler 1160 4grand unal 1170 4aspen 1170 4 tulip city / pera ros 1170 4 grand hilarum 1200 4marbel 1220 4 tryp 1220 4 crystal 1280 4grand star 1290 4golden park 1290 4 green park txm 1300 4senator 1300 4 golden age 1320 4grand oztanik 1320 4avant gard 1330 5 ramada merter 1340 4elit word perestige 1360 5vali ak 1190 5akgun vatan 1310 5 surmeli 1330 5 dedeman 1330 5 naz city 1330 5taitanic busines 420 5 the parma 1450 5 the elysium 1450 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 4 روز استانبول تاریخ /9/10/11/12/14/15/16/17/18/ تیر با آتا
3*grand milan ...1075 4*blu marmaray ...1140 4*marmaray palace ... 1140 4*elan taxim ... 1180 4*tulip pera ...1235 4*tulip city ...1235 4*pera rose ... 1235 4*tryp taxim ... 1240 4*dora ... 1250 4*cuento ...1250 4*lemirrage ... 1190 4*city center...1280 4*marble ... 1300 4*grand oztanic...1390 4*golden park ...1390 4*avantgard...1390 4*golden age ... 1400 4*taxim gonen ...1480 5*lausos palace ... 1270 5*surmeli ... 1280 5*mercure bomonti ... 1395 5*dedeman ... 1320 5*grand cevahir ... 1370 5*crown plaza ... 1410 5*arts ...1490 5*the parma ... 1490 5*point taxim .... 1740 5*elite world ... 1740 برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 5 روز استانبول
تاریخ/20 داد با تابان
3sabena ... 955 4the city ... 980 4matiat ... 980 4grand emin ... 1015 4buyuk sahinlar... 1000 4marinam ... 1000 4elan ... 1010 4alfa ... 1000 4marmaray...1015 4marmara palace...1020 4grand hillarium.... 1035 4taxim line ...1075 4senator taxim ... 1110 4inn pera ...1170 4tulip pera... 1060 4buyuk keban ... 1050 4tulip city... 1060 4pera rose...1060 4marble... 1060 4tryp... 1060 4nova plaza ... 1070 4city center ..1075 4cartoon... 1140 4seminal... 1170 4grand aras ... 1120 4green park taxim ... 1140 4sorriso ... 1150 4grand oztanic ...1170 4golden age ... 1170 4golden park ... 1170 4avantgard ...1170 4lares park ... 1170 4zurikh ... 1175 4taxim gonen ... 1240 4elit world prestige ... 1310 4grand washington .... 1235 4titanic city ... 1290 5akgun beyazit... 1000 5vali ak... 1050 5green park merter ... 1140 5surmeli... 1180 5plazzo donizetti... 1190 5dedeman ....1180 5grand de pera ... 1180 5arts ... 1195 5the parma... 1280 5point taxim... 1330 5grand cevahir ... 1250 5elite world ... 1330 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 5 روزه استانبول 16و17و 18و19فروردین ✈با تابان
3 sabena.... 830 4 abel.... 840 4 la garden.... 870 4 the city.... 875 4 cumbali plaza.... 899 4 monopol.... 899 4 berlin....899 4 vizon.... 910 4 style.... 950 4 city center.... 960 4 berjer.... 960 4 by murat crown(taxim)....970 4 marmara place.... 970 4 taxim lounge....970 4 feronya.... 995 4 crystal.... 1010 4 lamartine.... 1040 4 golden park.... 1040 4 green park....1040 4 grand oztanik....1060 4 lares park.... 1060 4 metropolitan.... 1060 4 golden age.... 1060 4 mercure (taxim).... 1060 4 avantgarde.... 1070 4 occidental public.... 1140 5 lausos palce.... 1020 5 lionel.... 1020 5 akgun vatan.... 1045 5 surmeli.... 1010 5 green park merter.... 1060 5 arts.... 1110 5 mercure bomonti.... 1130 5 novotel bosphorus.... 1140 5 mercure bosphorus.... 1120نمای رو به دریا برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 6 روز استانبول تاریخ 31 و1 اردیبهشت ✈پرواز تابان 3gorur... 865 4the city ... 925 4matiat ... 945 4grand emin ... 925 4buyuk sahinlar... 980 4eterno ... 970 4cumbali plaza ... 945 4tulip pera... 1.020 4tulip city... 1.020 4pera rose...1.020 4marble... 1.020 4feronia ... 1.040 4grand star ...1130 4blue marmaray ...1.040 4city center ... 1.035 4lamartin ...1130 4crystal ... 1140 4berjer .... 1140 4opera... 1250 4seminal... 1160 4clarion ... 1160 4taxim gonen ... 1260 4grand oztanic ...1160 4golden age ... 1160 4avantgard ...1160 4lares park ... 1190 4elit world prestige ... 1220 5akgun beyazit... 960 5vali ak... 1.010 5surmeli... 1160 5plazzo donizetti... 1190 5dedeman ....1150 5arts ... 1189 5titanic bussiness ... 1255 5point taxim... 1320 5grand cevahir ... 1265 5elite world ... 1400 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
مغرور نیستم.....فقط نیازی به حرف زدن باهر ی را نمی بینم از من نرنج . من نه مغرورم ونه بی احساس ......فقط دل خسته ام دل خسته از اعتمادی بی جا ........مرا که می شناسی ؟ خودمم.... خشن بی رحم نیستم تک پرم .مغرور نیستم خود خواهم . پرتوقع نیستم رکم . دروغگو نیستم تم .لال نیستم اگه برات سنگینم بایه خداحافظی خوشحالم کن . این روزها شیشه شدم .....زود می شکنم اما .ناجور می برم من آدم سخت گیری نیستم فقط . آدم سخت گیر می آورم...
@arnikaseir تور 6 روز استانبول تاریخ3 اردیبهشت ✈معراج 3*grand oruc... 1070 4*abel ... 1110 4*the city ... 1120 4*matiat ... 1140 4*grand emin ... 1155 4*fide... 1155 4*buyuk sahinlar... 1175 4*eterno ... 1195 4*cumbali plaza ... 1140 4*tulip pera... 1215 4*tulip city... 1215 4*pera rose...1215 4*marble... 1215 4*feronia ... 1230 4*grand star ...1320 4*blue marmaray ...1230 4*city center ... 1230 4*lamartin ...1350 4* ak .... 1350 4*crystal ... 1330 4*opera... 1370 4*seminal... 1350 4*clarion ... 1350 4*grand oztanic ...1350 4*golden age ... 1350 4*avantgard ...1350 4*lares park ... 1350 4*elit world prestige ... 1410 5*akgun beyazit... 1155 5*vali ak... 1200 5*surmeli... 1365 5*plazzo donizetti... 1385 5*dedeman ....1345 5*arts ... 1370 5*point taxim... 1315 5*grand cevahir ... 1460 5*elite world ... 1575 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir
@arnikaseir تور 7 روز استانبول
تاریخ /21 اردیبهشت✈️ اتا 3*gorur ...890 3*grand oruc... 910 3*sabena ... 970 3*abel ... 970 4*the city ... 995 4*matiat ... 995 4*grand emin ... 1040 4*fide... 1065 4*buyuk sahinlar... 1065 4*eterno ... 1099 4*monopol ... 1085 4*taxim line ...1140 4*inn pera ...1255 4*tulip pera... 1099 4*tulip city... 1099 4*pera rose...1099 4*marble... 1099 4*feronia ... 1130 4*grand star ...1255 4*blue marmaray ... 1130 4*city center ..1140. 4*lamartin ...1265 4* ak .... 1265 4*seminal... 1260 4*clarion ... 1265 4*grand oztanic ...1255 4*golden age ... 1265 4*golden park ... 1255 4*avantgard ...1265 4*lares park ... 1270 4*taxim gonen ... 1415 4*elit world prestige ... 1365 5*akgun beyazit... 1040 5*vali ak...1099 5*surmeli... 1280 5*plazzo donizetti... 1315 5*dedeman ....1270 5*grand de pera ... 1270 5*arts ... 1315 5*point taxim... 1499 5*grand cevahir ... 1415 5*elite world ... 1570 برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید. ☎️02188762762 @arnikaseir